مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Machineries of joy
conference : ‭Bradbury, Ray douglas‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 772
dewey : ‭813‬/‭.5‬/‭B796M‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 12913 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌