مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Observing children: A practical guide
conference : ‭Sharman, Carole‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 24459
dewey : ‭155‬/‭.4‬/‭S531O,Ed.3‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 21753 1 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌