مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Taking sides: Clashing views on controversial issues in abnormal psychology
doc type : Non-Persian Book
doc no : 1250
dewey : ‭616‬/‭.89‬/‭T136‬/‭Ed.3‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 22588 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌