مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Tabaqat al-umam
conference : ‭Andalusi, Said ibn Ahmad‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2682
dewey : ‭509‬/‭A543T‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 23895 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌