مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Macmillan dictionary of data communications
conference : ‭Sippl, Charles J.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 4297
dewey : ‭004‬/‭.103‬/‭S618M‬/‭Ed.2‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 5985 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود م‍رج‍ع‌