مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Tacit dimension
conference : ‭Polanyi, Michael‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2650
dewey : ‭121‬/‭P762T‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 24362 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌