مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Offenders' memories of violent crimes
doc type : Non-Persian Book
doc no : 5252
dewey : ‭364‬/‭.3‬/‭O32‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 26366 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌