مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
Title : Macmillan compact encyclopedia
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2329
dewey : ‭032‬/‭MC167‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 6399 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود م‍رج‍ع‌