کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍اع‍ران‌ ک‍ش‍م‍ی‍ری‌( ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌)
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ م‍ص‍ور -ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -ادب‍ی‍ات‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
گ‍ف‍ت‍م‍ان‌
ف‍ارس‍ی‌ -اف‍غ‍ان‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر پ‍ه‍ل‍وی‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اث‍ی‍ر ای‍ران‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ش‍اع‍ران‌ ه‍ن‍دی‌( ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌ -)س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -اع‍راب‌
زب‍ان‌
ب‍ی‍دل‌ ده‍ل‍وی‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍خ‍ال‍ق‌،۱۱۳۳-۱۰۵۴ ق‌ .ت‍اث‍ی‍ر اس‍لام‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ف‍ک‍رت‌، م‍ح‍م‍دآص‍ف‌
ت‍ی‍ک‍و، گ‍رادری‌ ل‍ع‍ل‌
ش‍ه‍پ‍ر راد، ک‍ت‍ای‍ون‌
ف‍زران‍ه‌، ب‍اب‍ک‌
س‍لام‍ت‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
م‍اه‍ی‍ارن‍واب‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
ق‍ی‍ص‍ری‌، م‍ن‍ی‍ره‌
م‍ص‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ج‍ی‍ب‌
ج‍ش‍ن‍ی‌آران‍ی‌، م‍اش‍اءال‍ل‍ه‌
طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ی‍ارم‍ح‍م‍دی‌، ل‍طف‌ ال‍ل‍ه‌
پ‍ارن‍ول‌
اردان‍گ‌، لارن‍س‌
خ‍زاع‍ی‌ ف‍ر، ع‍ل‍ی‌
ی‍وح‍ن‍ان‌، ج‍ان‌
خ‍ب‍ره‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
س‍ح‍رک‍اک‍وروی‌، اح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الان‍ج‍ل‍و ال‍م‍ص‍ری‍ه‌
ال‍دار ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر
روزن‍ه‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‌ پ‍رور
س‍م‍ت‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ه‍ن‍د و ای‍ران‌
ات‍ح‍اد ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‌
م‍رس‍ل‌
ن‍ش‍ر ه‍س‍ت‍ی‌ ن‍م‍ا
ج‍ان‍زاده‌
ه‍رم‍س‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌
م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ائ‍ر اس‍لام‍ی‌
ف‍روه‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مصور انگلیسی -فارسی آکسفورد
پارنول ؛  تهران جانزاده   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌پ۱۶۲‌ف‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات صناعات ادبی انگلیسی -فارسی و فارسی -انگلیسی
طباطبایی ، محمد ؛  [مشهد] بنیاد فرهنگی رضوی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۰۳‬,‭ط۳۷۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زبان و ادبیات فارسی برای سال اول دانشکده علم و صنعت ایران
خبره زاده ، علی اصغر ؛  تهران دانشکده علم و صنعت ایران   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸‬,‭‌خ۳۱۵ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده از پارسی سرایان کشمیر
تیکو، گرادری لعل ؛  تهران انجمن هند و ایران   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۰/۹۹۵۴۶‬,‭‌ن۹۵۶‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تجلی قرآن و معارف اسلامی در اشعار بیدل دهلوی
جشنی آرانی ، ماشاءالله ؛  تهران نشر هستی نما   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۵‬,‭‌ب۹۳۱/‌س‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درخت آسوریک :متن پهلوی ، آوانوشت ، ترجمه فارسی ، فهرست واژه ها و یادداشتها
ماهیارنوابی ، یحیی ؛  تهران فروهر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۰۷۱‬,‭‌م۱۹۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه هم زبانان
فکرت ، محمدآصف ؛  تهران فرهنگستان زبان و ادب فارسی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۹‬,‭۳/پ‌ ش‌‬,‭‌ف۸۱۵و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گستره شعر پارسی در انگلستان و آمریکا
یوحنان ، جان ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ی۷۹‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه متون ادبی
خزاعی فر، علی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۵- ۱۳۸۶ -۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭۰۲‬,‭‌خ۴۹۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقابله و بررسی آثار ترجمه شده
شهپر راد، کتایون ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸۴۰‬,‭۹‬,‭‌ش۷۷۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته ی ادبیات
قیصری ، منیره ؛  تهران دانش پرور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۲۴‬,‭‌ق۹۷۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
صلات بین العرب و الفرس و الترک
مصری ، حسین مجیب ؛  قاهره الدار الثقافیه للنشر   ، ۱۴۲۱ه = ۲۰۰۱ م
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭‌م۶۱۴‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ابحاث ندوه :العلاقات الادبیه واللغویه العربیه -الایرانیه ( تاریخهما وواقعهما وآفاقها )۲۷ - ۲۹ تشرین الاول ۱۹۹۹
ندوه العلاقات الادبیه و اللغویه العربیه - الایرانیه ( ۱۹۹۹ :دمشق ) ؛  دمشق اتحاد الکتاب العرب   ، ۱۹۹۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ن۳۶۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ موضوعی اشارات :ادبی ، تاریخی ، فرهنگی و کتاب مقدس انگلیسی -فارسی
اردانگ ، لارنس ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸۰۳‬,‭‌ف‍لا۹۲۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
متون ادبی عربی ( النصوص الادبیه )
سلامتیان ، محمد ؛  کاشان مرسل   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۷‬,‭‌س۶۲۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دو تذکره فارسی از میراث شبه قاره :تذکره آیینه حیرت
سحرکاکوروی ، احمدحسین ؛  قم مجمع ذخائر اسلامی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌س۳۸۴د‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بین الادب العربی و الفرس و الترکی :دراسات فی الادب الاسلامی المقارن
مصری ، حسین مجیب ؛  قاهره مکتبه الانجلو المصریه   ، ۱۴۰۵ق
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭‌م۶۱۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بررسی متون تخصصی از جهت اعراب و ترجمه ( قرآن کریم  نهج البلاغه  امالی الشریف المرتضی  مقدمه ابن خلدون )
فزرانه ، بابک ؛  تهران سمت   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ف۴۹۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زبان در عرصه های ذهن و جامعه
یارمحمدی ، لطف الله ؛  تهران هرمس   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۴۰۱‬,‭۴۱‬,‭‌ی۱۵ز‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک