کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍ی‍ک‍وب‍خ‍ت‌، ن‍اص‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د، ۸۱۷- ۸۹۸ ق‌ .ه‍ف‍ت‌ اورن‍گ‌ .ی‍وس‍ف‌ و زل‍ی‍خ‍ا -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ه‍ج‍و ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ورزش‌ در ادب‍ی‍ات‌
 
پدیدآور:
ج‍ام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د
ن‍ی‍ک‍وب‍خ‍ت‌، م‍ح‍م‍د
گ‍ل‌ پ‍ور اس‍دآب‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ص‍دق‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
ن‍ی‍ک‍وب‍خ‍ت‌، ن‍اص‍ر
ح‍ی‍دری‌، ف‍اطم‍ه‌
ش‍ی‍خ‌، م‍ح‍م‍د
ج‍م‍ال‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، ص‍غ‍ری‌
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
س‍م‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تصحیح و شرح مشکلات مثنوی " یوسف و زلیخا "نورالدین عبدالرحمن جامی
نیکوبخت ، ناصر ؛  تهران : دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ۱۳۷۰
شماره راهنما: ۱۳۷۰، ۲ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی عاشقانه و عارفانه یوسف و زلیخا از مثنویهای هفت اورنگ
جامی ، عبدالرحمن بن احمد ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۳‬,‭‌ج۱۷۹‌ه،/‌ب‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
طبقه بندی اصطلاحات و اسامی اشعار انوری با توجه به سبک خاص شعری شاعر
مصدقیان ، محمد حسن ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۱ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هجو در شعر فارسی :نقد و بررسی شعر هجوی از آغاز تا عصر عبید
نیکوبخت ، ناصر ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۷‬,‭۰۰۹‬,‭‌ن۹۶۵‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
جلوه های عرفان در آثار نظامی
گل پور اسدآبادی ، حسین ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۰ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقاصد ثانوی خبر و انشا در آثار سعدی
جمالی ، فاطمه ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۲ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
طنز در شعر معاصر :بررسی و تحلیل طنز در اشعار مهدی اخوان ثالث ، محمدرضا شفیعی کدکنی ، فروغ فرخزاد و سهراب سپهری
شیخ ، محمد ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۶ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
چشم اندازهای آرمانشهر در شعر فارسی ( با تکیه بر آثار نظامی ، عطار، سعدی و جامی )
حیدری ، فاطمه ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۳۸۲، ۱۳ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
جامعه شناسی عصر صفوی در شعر صائب
کیانی ، صغری ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۸۳، ۱۸ ،LP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تربیت بدنی در آیینه فرهنگ و ادبیات ایران
نیکوبخت ، محمد ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد شهید بهشتی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۳۵۵‬,‭‌ن۹۶۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شعر فارسی از قرن ششم تا نهم هجری
نیکوبخت ، ناصر ؛  تهران سمت   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ن۹۶۵‌ش‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل شعر فارسی
نیکوبخت ، ناصر ؛  تهران سمت   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ن۹۶۵‌ت‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک