کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : (SAMT)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Reading comprehension
Oral interpretation of fiction
College readers
Letter Writing
College Readers
English language- Textbook for foreign speakers
English literature- History and criticism
English Language- Textbooks For Foreign Speakers
English literature- Collection
English language- Textbooks for foreign speakers
Translating and interpreting- Terminology
English language- Translating
Examinations- Study guides
Readers- poetry
Translating and interpreting
English language- Textbooks for foreigner
 
پدیدآور:
Deedari, Reza
Nowruzi Khiabani, Mehdi
Jalali Chimeh, Hadi
Mehrmohammadi, Mahmoud
Moshfeghi, Farhad
Miremadi, Ali
Mollanazar, Hussein
Koosha, Mansur
Sadjadian, Mehdi
Tajalli, Ghaffar
Farhady, Hossein
Rezai, Abbas Ali
Varzegar, Minoo
Abjadian, Amrollan
Birjandi, Parviz
 
ناشر:
(SAMT)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of curriculum development
Mehrmohammadi, Mahmoud ؛  Tehran (SAMT)   ، 2007 = 1386
شماره راهنما: ‭428‬,‭.64‬,‭M611E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Oral production of stories
Nowruzi Khiabani, Mehdi ؛  Tehran (SAMT)   ، 1991,2001
شماره راهنما: ‭808‬,‭.543‬,‭N948O‬,‭Ed.5‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Theories of translation and interpretation
Miremadi, Ali ؛  Tehran (SAMT)   ، 1995 - 2003
شماره راهنما: ‭418‬,‭.02‬,‭M674T‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Testing language skills from theory to practice
Farhady, Hossein ؛  Tehran (SAMT)   ، 1994, 2003, 2010
شماره راهنما: ‭428‬,‭.24001‬,‭F223T‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Reading through reading: General English for university students
Varzegar, Minoo ؛  Tehran (SAMT)   ، 1993
شماره راهنما: ‭428‬,‭.64‬,‭V327R‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of sciences
Tehran (SAMT)   ، 1369
شماره راهنما: ‭428‬,‭.64‬,‭E58‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of humanities
Nowruzi Khiabani, Mehdi ؛  Tehran (SAMT)   ، 1368
شماره راهنما: ‭428‬,‭.64‬,‭N948E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Reading comprehension (II)
Sadjadian, Mehdi ؛  Tehran (SAMT)   ، 2010
شماره راهنما: ‭428‬,‭.24‬,‭S125R‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of medicine
Deedari, Reza ؛  Tehran (SAMT)   ، 1989
شماره راهنما: ‭428‬,‭.6402461‬,‭D311E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to literature in English
Rezai, Abbas Ali ؛  Tehran (SAMT)   ، 1992
شماره راهنما: ‭808‬,‭.8‬,‭R467I‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
English for the student of engineering
Tehran (SAMT)   ، 1988
شماره راهنما: ‭428‬,‭.42‬,‭E58‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Basic English for university students
Birjandi, Parviz ؛  Tehran (SAMT)   ، 1374
شماره راهنما: ‭428‬,‭.64‬,‭B618B‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of social sciences 2
Moshfeghi, Farhad ؛  Tehran (SAMT)   ، 1373=1994
شماره راهنما: ‭428‬,‭.24024‬,‭M911E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Poetry in English
Rezai, Abbas Ali ؛  Tehran (SAMT)   ، 1376=1997
شماره راهنما: ‭821‬,‭R467P‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Survey of English literature
Abjadian, Amrollan ؛  Tehran (SAMT)   ، 1998, 2008
شماره راهنما: ‭820‬,‭.9‬,‭A149S‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Letter Writing
Jalali Chimeh, Hadi ؛  Tehran (SAMT)   ، 1999=1378
شماره راهنما: ‭808‬,‭.6‬,‭J26L‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Idioms and metaphorical expressions in translation
Tajalli, Ghaffar ؛  Tehran (SAMT)   ، 1998=1377
شماره راهنما: ‭415‬,‭T135I‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
English for the Students of guidance & Counseling: Special education
Koosha, Mansur ؛  Tehran (SAMT)   ، 1996 - 2010
شماره راهنما: ‭428‬,‭.64‬,‭K82E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Principles and methodology of translation
Mollanazar, Hussein ؛  Tehran (SAMT)   ، 1998=1377
شماره راهنما: ‭428‬,‭.02‬,‭M726P‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
English for Students of educational Administration
Koosha, Mansur ؛  Tehran (SAMT)   ، 1999=1378
شماره راهنما: ‭428‬,‭.43‬,‭K82E‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5