کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آث‍ار ان‍دی‍ش‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ری‍د و ف‍روش‌( ف‍ق‍ه‌)
ک‍لاه‍ب‍رداری‌ و ک‍لاه‍ب‍رداران‌ -ای‍ران‌
ش‍ه‍رداری‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ق‍اچ‍اق‌ -ای‍ران‌
ک‍ودک‍ان‌ -س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌
ش‍روع‌ ب‍ه‌ ج‍رم‌ -ای‍ران‌
ج‍رای‍م‌ ج‍ن‍س‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
زم‍ی‍ن‍داری‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ان‍ت‍خ‍اب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ش‍خ‍ص‌ ث‍ال‍ث‌( ح‍ق‍وق‌ -)ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ق‍ب‍ول‍ی‌ دراف‍ش‍ان‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌
ب‍رزی‌، ودود
آق‍ازاده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
پ‍ورس‍ل‍ی‍م‌ ب‍ن‍اب‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
آب‍روش‍ن‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
س‍رزع‍ی‍م‌، ع‍ل‍ی‌
گ‍ی‍ت‍ی‌ ن‍ورد، م‍ح‍م‍ود
ش‍راه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
رس‍ول‍ی‍ان‌، ح‍رم‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
ع‍ن‍ص‍ری‌ ف‍رد، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
آث‍ار ان‍دی‍ش‍ه‌
آث‍ار ان‍دی‍ش‍ه‌؛ م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کلاهبرداری در نظم حقوقی کنونی
شراهی ، علی ؛  تهران آثار اندیشه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۶۳‬,‭‌ش۴۱۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا
آقازاده ، علیرضا ؛  تهران آثار اندیشه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۳۳‬,‭آ۶۵۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مردم در شهرداری ها و رویه قضایی :قوانین و مقررات ، آراء صادره از محاکم ، نظریات مشورتی و حقوقی
پورسلیم بناب ، جلیل ؛  تهران آثار اندیشه   ، ۱۳۸۷-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۵۵۰۹‬,‭‌پ۶۶۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جریحه دار کردن عفت عمومی در حقوق ایران
عنصری فرد، عباس ؛  تهران آثار اندیشه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۲۵۳،/۵۵‬,‭‌ع۹۵۸‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوق بین الملل همراه با ضمیمه لاتین و اختصارات بین الملل
گیتی نورد، محمود ؛  تهران آثار اندیشه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۰۳‬,‭‌گ۸۸۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مفهوم بیع و تمایز آن از سایر قراردادها در حقوق ایران با بررسی تطبیقی در حقوق انگلیس
قبولی درافشان ، محمدهادی ؛  تهران آثار اندیشه ؛ مجد   ، ۱۳۸۶-۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌ق۳۹۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بررسی حقوقی نحوه تفکیک املاک اراضی و باغات و افراز آنها
پورسلیم بناب ، جلیل ؛  تهران آثار اندیشه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۲‬,‭‌پ۶۶۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران
برزی ، ودود ؛  تهران آثار اندیشه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۲‬,‭‌ب۴۴۶‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شروع به جرایم مستوجب مجازات در حقوق کیفری ایران
رسولیان ، حرمت الله ؛  تهران آثار اندیشه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۴‬,‭ر۵۲۴‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کودک آزاری و راه های مقابله با آن به انضمام کنوانسیون حقوق کودک
آبروشن ، هوشنگ ؛  تهران آثار اندیشه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۶۲‬,‭۷۶‬,‭آ۱۴۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل اقتصادی سیاست ( درآمدی بر انتخاب عمومی )
سرزعیم ، علی ؛  تهران آثار اندیشه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۰۲‬,‭۱۳۰۱‬,‭‌س۴۶۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک