کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍وه‌ م‍ج‍ری‍ه‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
چ‍ک‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ن‍ق‍ض‌
ای‍ران‌ -دی‍وان‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‍واد م‍خ‍در -م‍ب‍ارزه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ -روی‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌
اراض‍ی‌ م‍ل‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
رس‍ول‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌
م‍ظف‍ری‌، اح‍م‍د،۱۳۳۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ق‍وام‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ام‍ی‍ار، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۴۳ - گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ن‍ارون‌
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
دی‍وان‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌
ن‍ش‍ر ب‍ازگ‍ی‍ر
ق‍ق‍ن‍وس‌ ب‍ازگ‍ی‍ر
ب‍ازگ‍ی‍ر
ف‍ردوس‍ی‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ن‍ش‍ر ح‍ق‍وق‍دان‌
خ‍ط س‍وم‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
علل و نقص آراء حقوقی در دیوان عالی کشور
بازگیر، یدالله ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۳۵‬,‭۰۲۶۴۳،‌ب۲۱۳‌ع‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۵
ایران .دیوان عالی کشور .اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات ؛  تهران دیوان عالی کشور   ، ۱۳۷۸-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۳۵۳۴،/۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی مسایل حقوقی
تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۷۷‬,‭‌ت۸۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی
بازگیر، یدالله ؛  تهران ققنوس بازگیر   ، ۱۳۷۷-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۳۵۰۳۴‬,‭‌ب۲۱۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گزیده آرای دادگاههای حقوقی
کامیار، محمدرضا،۱۳۴۳ - گردآورنده ؛  تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۷۷‬,‭‌ک۳۱۱‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
موازین قضایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور
علی آبادی ، عبدالحسین ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۲۶۴۳،/۵۵۰۳۵‬,‭‌ع۸۳۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آراء قطعیت یافته دادگاهها در امور مدنی
بازگیر، یدالله ؛  تهران نشر بازگیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۷۷‬,‭‌ب۲۱۳آ‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها در امور جزائی در قتل و ضرب و جرح عمدی و غیر عمدی
بازگیر، یدالله ؛  تهران بازگیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۲۶۴۳،/۵۵۰۷۷‬,‭‌ب۲۱۳‌م‌ق‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی در آئینه آرای دیوانعالی کشور" حقوق خانواده "
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۸-۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۱۷۷‬,‭‌ب۲۱۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی و آب
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵۰۲۵‬,‭‌ب۲۱۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بیع و احکام راجع به آن
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ب۲۱۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
در خیارات و احکام راجع به آن
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ب۲۱۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نمونه آراء محاکم دادگستری ایران
رسولی ، عبدالرحمن ، گردآورنده ؛  تهران نشر نارون   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۱۷۰۷۰۲۶۴۳‬,‭ر۵۲۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نظرات قضایی در جرایم مواد مخدر
مظفری ، احمد،۱۳۳۷ - ، گردآورنده ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۷۰۲۶۴۳،/۵۵۰۲۷‬,‭‌م۶۴۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها در امور جزائی
بازگیر، یدالله ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۷۷۰۲۶۴۳‬,‭‌ب۲۱۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سقوط تعهدات ، ضمان قهری
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ب۲۱۳‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات چک
قوامی ، بهنام ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ق۸۵۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نظرات حقوقی
تهران ریاست جمهوری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۵۵۰۶۴‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
عدالت قضایی
کاتوزیان ، ناصر ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۷۰۲۶،/۵۵۰۱۷‬,‭‌ک۱۲۵‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
>...<وکالت و عقد ضمان "و احکام راجع به آنها
بازگیر، یدالله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۷۰۲۶۴۳،/۵۵۰۷‬,‭‌ب۲۱۳و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5