کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : آزاد، ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍رم‍س‍را -ای‍ران‌
ه‍س‍ت‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌( ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌)
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ اس‍پ‍ان‍ی‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍س‍روپ‍ن‍اه‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ورخ‍س‌، خ‍ورخ‍ه‌ ل‍وئ‍ی‍س‌
آزاد، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر آی‍ن‍ه‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍زل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پشت پرده های حرمسرا
آزاد، حسن ؛  ارومیه انزلی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۴۴‬,‭آ۴۶۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سرخ و آبی :دو داستان و بیست شعر
بورخس ، خورخه لوئیس ؛  تهران نشر آینه   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۸۶۳‬,‭۶‬,‭‌ب۵۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هستی شناسی معرفت
خسروپناه ، عبدالحسین ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۱۸۹‬,‭۱‬,‭‌خ۵۳۶‌ه‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک