کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : آزاد ارم‍ک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‍ی‍ان‌ -ه‍وی‍ت‌ ن‍ژادی‌
ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ای‍ران‌
ف‍رات‍ج‍دد -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌ -ای‍ران‌
وب‍ر، م‍اک‍س‌، ۱۸۶۴ - ۱۹۲۰ م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌ اس‍لام‍ی‌
م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ای‍ران‌
ای‍ران‌ -اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -ن‍ظری‍ه‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍رخ‍ورد ن‍س‍ل‍ه‍ا -ای‍ران‌
خ‍ان‍واده‌ -ای‍ران‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -ن‍ظری‍ه‌
 
پدیدآور:
آزاد ارم‍ک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌
ری‍ت‍رز، ج‍رج‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
ت‍م‍دن‌ ای‍ران‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
آن‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
ع‍ل‍م‌
اج‍ت‍م‍اع‌
س‍ی‍م‍رغ‌
ب‍ق‍ع‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه در جامعه شناسی
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۰۱‬,‭آ۴۶۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بنیانهای جامعه شناسی
ریترز، جرج ؛  تهران سیمرغ   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۰۱‬,‭ر۹۳۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان از خواجه نظام الملک تا مطهری
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۹۲۲‬,‭آ۴۶۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی جامعه شناسی در ایران
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران موسسه نشر کلمه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۰۹۵۵‬,‭آ۴۶۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی نسلی در ایران
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۲‬,‭آ۴۶۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بررسی مسائل اجتماعی
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۶۱‬,‭۱‬,‭آ۴۶۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدرنیته ایرانی
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران اجتماع   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۵۵۲۰۹۵۵‬,‭آ۴۶۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۱-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۰۱‬,‭آ۴۶۲‌ن‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پست مدرنیسم و توسعه جامعه شناسی معاصر
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران بقعه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴‬,‭آ۴۶۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی تغییرات فرهنگی در ایران
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران آن   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴۹۵۵‬,‭آ۴۶۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تغییرات اجتماعی در ایران
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران اجتماع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴۹۵۵‬,‭آ ۴۶۲ ‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و هویت ایرانی و جهانی شدن
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران تمدن ایرانی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۴۴‬,‭آ۴۶۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه نوسازی در ایران
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۰۹۵۵‬,‭آ۴۶۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی توسعه ( اصول و نظریه ها)
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۳‬,‭آ۴۶۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی فرهنگ
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۷- ۱۳۹۳ -۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭آ۴۶۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام از آغاز تا دوره معاصر
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۷-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۹۲۲‬,‭آ۴۶۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خانواده ایرانی
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۹۵۵،/۸۵۰‬,‭آ۴۶۲‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درس گفتارهایی درباره جامعه شناسی امیل دورکیم و ماکس وبر
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭آ۴۶۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مکتب ها و نظریه های جامعه شناسی
آزاد ارمکی ، تقی ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۰۹‬,‭آ۴۶۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
هویت در ایران :رویکرد سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و ادبی به هویت و بحران هویت در ایران
تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۴۴‬,‭‌ه‌ع۸۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک