کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آس‍ی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍دف‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
زن‍ان‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
م‍ردان‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴.
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹ - ۴۱۶ ؟ ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -ب‍رگ‍زی‍ده‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌( ع‌)، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ ق‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌( ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۶۱-۴ ق‌
پ‍درب‍زرگ‍ه‍ا و م‍ادرب‍زرگ‍ه‍ا-راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌
اه‍م‍ال‍ک‍اری‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ظری‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
ب‍ول‍گ‍اک‍ف‌، م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‌ آف‍ان‍اس‍ی‍وی‍چ‌
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌
ک‍دن‍م‌، م‍ای‍ک‍ل‌
آل‍ب‍وم‌، م‍ی‍چ‌
ه‍ن‍دل‍ی‌، ج‍ی‍ن‌
ف‍ص‍ی‍ح‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ص‍ف‍اه‍ان‍ی‌، م‍ه‍ن‍از
ب‍ن‍ی‌ ص‍در، ش‍ی‍ری‍ن‌
آخ‍ون‍دزاده‌، اع‍ظم‌
دی‌ ان‍ج‍ل‍ی‍س‌، ب‍ارب‍ارا
وک‍ی‍ل‍ی‌، ش‍ه‍ره‌
زاه‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌
ع‍طاری‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ح‍س‍ن‍ی‌، زی‍ن‍ت‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ن‍و؛ آس‍ی‍م‌
ن‍ش‍ر آس‍ی‍م‌
آس‍ی‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
عشق و مرگ
فصیح ، اسماعیل ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ف ۷۴۴ ‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اولین های مولا علی ( ع : )عشق نامه
عطاری کرمانی ، عباس ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۱‬,‭‌ع۶۷۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرشد و مارگریتا
بولگاکف ، میخائیل آفاناسیویچ ؛  تهران نشر نو؛ آسیم   ، ۱۳۶۲-۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۴۲‬,‭‌ب۷۸۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پنج نفری که در بهشت به ملاقاتت می آیند
آلبوم ، میچ ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭آ ۷۱۹ ‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
صبح ستاره سوز
وکیلی ، شهره ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭و۶۹۱‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نیلوفر
حسنی ، زینت ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ح۵۴۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تراژدی /کمدی پارس
فصیح ، اسماعیل ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ف ۷۴۴ ‌ت‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دفترچه راهنمای طرز استفاده از مردان
دی انجلیس ، باربارا ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۶۳۲‬,‭د۸۸۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
محققان می گویند
عطاری کرمانی ، عباس ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۶۴۹‬,‭۱‬,‭‌ع۶۷۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
وقتی مستی پرید
کدنم ، مایکل ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ک ۷۳۹ و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زندگی را از نو آغاز کن
آخوندزاده ، اعظم ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭آ ۲۴۴ ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هدف
تریسی ، برایان ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۱‬,‭‌ت۵۵۳‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نگرانیهای زن
هندلی ، جین ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۶۳۳‬,‭‌ه ۷۱۷ ‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قورباغه را بخور
تریسی ، برایان ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۶۴۰‬,‭۴۳‬,‭‌ت۵۵۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
با تعبیر خواب آینده را پیشگویی کنیم آگاهی خواب
بنی صدر، شیرین ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ب ۷۳۴ ‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نفرین عشق
صفاهانی ، مهناز ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ص ۶۷۲ ‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
چشمان منتظرم
زاهدی ، فاطمه ؛  تهران نشر آسیم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭ز ۲۱ ‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
غذای روح برای پدربزرگها و مادربزرگها
تهران آسیم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۸۷۴۵‬,‭‌غ۱۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
امام حسین ( ع )آبروی همیشه تاریخ
عطاری کرمانی ، عباس ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۳۴‬,‭‌ع ۵۷۸ ‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
داستانهای پرآب چشم ( رستم و سهراب -رستم و اسفندیار)
نظری ، جلیل ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳‌ش،/‌ب‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3