کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌، ۱۳۰۲- ۱۳۴۸ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌، ۱۳۰۲- ۱۳۴۸ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌، ۱۳۰۲- ۱۳۴۸ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ش‍ی‍خ‌ رض‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ص‍اف‍ی‌، ق‍اس‍م‌
ص‍ادق‍ی‌، ل‍ی‍لا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد
س‍خ‍ن‌
روزگ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قلمرو اندیشه آل احمد در ساحت تحقیق و نگارش
صافی ، قاسم ؛  تهران دانشگاه تهران ، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭آ۶۹۸/‌س‌ص‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقد و تحلیل و گزیده داستان های جلال آل احمد
شیخ رضایی ، حسین ؛  تهران روزگار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭آ۶۹۸/‌ن‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی و نقد ادبیات داستانی معاصر
صادقی ، لیلا ؛  تهران سخن   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲۰۹‬,‭‌ص۱۹۶‌ن‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک