کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : آل‍ب‍ر، پ‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وس‍ای‍ل‌ دی‍د و ش‍ن‍ودی‌ -ت‍اری‍خ‌
م‍طب‍وع‍ات‌ -ت‍اری‍خ‌
ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌
 
پدیدآور:
م‍ال‍ه‌، آل‍ب‍ر
آل‍ب‍ر، پ‍ی‍ر
 
ناشر:
دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
پ‍اس‍ارگ‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مطبوعات
آلبر، پیر ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۰۹‬,‭آ۷۱۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مطبوعات جهان
آلبر، پیر ؛  تهران پاسارگاد   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۰۹‬,‭آ۷۱۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ قرن نوزدهم
ماله ، آلبر ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭‌م۱۶۷‌ت‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه رادیو و تلویزیون
آلبر، پیر ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۸۴‬,‭۵۴۰۹‬,‭آ۷۱۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک