کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍وزش‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍دری‍س‌
آم‍وزش‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
آم‍وزش‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
آم‍وزش‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
گ‍ی‍ج‌، ان‌.ال‌
م‍ی‍ره‍ادی‌، ت‍وران‌( خ‍م‍ارل‍و)
ت‍وک‍ل‍ی‌، م‍ه‍ی‍ن‌
گ‍ارس‍ی‍ا گ‍اری‍دو، خ‍وس‍ه‌ ل‍وئ‍ی‍س‌
 
ناشر:
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍درس‍ه‌ ب‍ره‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
آت‍ل‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علمی هنر تدریس
گیج ، ان .ال ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۱۰۲‬,‭‌گ۸۸۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جستجو در راهها و روشهای تربیت
میرهادی ، توران ( خمارلو) ؛  تهران آتلیه   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۰۷۲۰۵۵‬,‭‌خ۷۳۸‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ابتدایی در آستانه قرن بیست و یکم
گارسیا گاریدو، خوسه لوئیس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۰۷‬,‭‌گ۱۴۱آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گشت و گذاری در مدارس ابتدایی ایران
توکلی ، مهین ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۰۷۲۰۵۵‬,‭‌ت۸۶۱‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فناوری اطلاعات در آموزش ابتدایی پیشنهادها و راهکارها
تهران موسسه فرهنگی مدرسه برهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۰۷‬,‭‌ف۸۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک