کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ای‍ران‌ -ه‍دف‍ه‍ا و ن‍ق‍ش‍ه‍ا
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ت‍وان‍ش‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ درس‍ی‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
آم‍وزش‌ ازراه‌ دور -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ش‍ک‍اری‌، ع‍ب‍اس‌
ت‍وازه‌، ژرژ
ن‍وازه‌، ژرژ
ب‍راون‌، س‍اراگ‍راه‍ام‌
ره‍ب‍اردار، ح‍م‍ی‍د
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ق‍ادری‌، م‍ص‍طف‍ی‌
م‍ه‍ج‍ور، س‍ی‍ام‍ک‌ رض‍ا
ت‍وم‍ا، ژان‌
م‍ن‍ص‍وب‌ ب‍ص‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍ود
رگ‌، ادوارد ک‍ن‍راد
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ش‍وئ‍رل‍وئ‍ر، اوگ‍اس‍ت‌
خ‍ورش‍ی‍دی‌، ع‍ب‍اس‌
ک‍ی‍ام‍ن‍ش‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
ول‍ف‌، ری‍چ‍ارد
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اطلاع‍ات‌
آگ‍اه‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ک‍ارب‍ردی‌ ج‍ه‍اد ک‍ش‍اورزی‌
اطلاع‍ات‌
ع‍اب‍د
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، دف‍ت‍ر ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
دوران‌
ن‍ش‍ر س‍اس‍ان‌
آی‍ی‍ن‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ن‍ور
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍و ی‌
رش‍د
ن‍ش‍ر دوران‌
ب‍ع‍ث‍ت‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ی‍طرون‌
ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی آموزشی :مبانی سنجش توانایی و بررسی برنامه
ولف ، ریچارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۶۴‬,‭و۳۷۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری و ارزشیابی درتعلیم و تربیت
شوئرلوئر، اوگاست ؛  [تهران ] بعثت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۶۴‬,‭‌ش۷۳۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مسائل جهانی آموزش و پرورش
توما، ژان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳-۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۱‬,‭‌ت۸۷۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
سیف ، علی اکبر ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۶۴‬,‭‌س۹۳۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی تحصیلی
توازه ، ژرژ ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۶۴‬,‭‌ن۶۷۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و پرورش فلسطینیان
براون ، ساراگراهام ؛  مشهد آستان قدس رضو ی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴‬,‭‌ب۴۱۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی
سیف ، علی اکبر ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۶۴‬,‭‌س۹۳۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی آموزش و پیشرفت تحصیلی
کوهستانی ، حسینعلی ؛  مشهد بنفشه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۷۱۰۷۷‬,‭‌ک۸۶۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی آموزشی نظریه ها، مفاهیم ، اصول ، الگوها
مهجور، سیامک رضا ؛  شیراز نشر ساسان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۷۹‬,‭۱۵۴‬,‭‌م۸۶۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی ارزشیابی تحصیلی
نوازه ، ژرژ ؛  تهران انتشارات اطلاعات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۶۴‬,‭‌ن۶۷۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ارزشیابی آموزشی ( رشته علوم تربیتی )
کیامنش ، علیرضا ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۰۹۵۵،/۱۵۵۴‬,‭‌ک۹۲۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی آموزشی
خورشیدی ، عباس ؛  تهران سیطرون   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۷۹‬,‭۱۵۸‬,‭‌خ۸۳۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سنجش و یادگیری در دبیرستان
رگ ، ادوارد کنراد ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۷۳‬,‭۱۲۶‬,‭ر۲۵۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بسترهای فهم برنامه درسی
قادری ، مصطفی ؛  تهران یادواره کتاب   ، ۱۳۸۳-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۷۵‬,‭۰۰۱‬,‭‌ق۱۳۶‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فلسفی الگوهای ارزشیابی آموزشی
منصوب بصیری ، محمود ؛  تهران موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۰۷‬,‭‌م۷۸۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مسایل آموزش و پرورش ایران و راهکارهای آن
شکاری ، عباس ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹۵۵‬,‭‌ش۵۷۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری ، سنجش ، و ارزشیابی آموزشی
سیف ، علی اکبر ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۵-۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۶۴‬,‭‌س۹۳۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه گفتارهای ارزشیابی در آموزش
تهران وزارت آموزش و پرورش ، دفتر همکاریهای علمی بین المللی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۱۵‬,‭‌م۲۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی آزمونهای پیشرفت تحصیلی
رهباردار، حمید ؛  مشهد آیین تربیت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۷۹‬,‭۱۱‬,‭ر۸۷۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری روشهای قدیم و جدید
سیف ، علی اکبر ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲۶۴‬,‭‌س۹۳۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2