کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍رن‌۱۳ ق‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ای‍ران‌ -خ‍راس‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
وزی‍ران‌ -ای‍ران‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ای‍ران‌ -م‍ش‍ه‍د -ت‍اری‍خ‌
ک‍ورش‌ ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، - ۵۲۹ق‌.م‌ -.داس‍ت‍ان‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ف‍ران‍س‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ت‍اری‍خ‌
م‍درس‍ه‌ه‍ای‌ ن‍ظام‍ی‍ه‌
 
پدیدآور:
ال‍م‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
دورک‍م‌، داوی‍د ام‍ی‍ل‌
آق‍ام‍لای‍ی‌، ای‍رج‌
ری‍ن‍گ‍ر، م‍ون‍ی‍ک‍ا
م‍ت‍ول‍ی‌ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
ص‍ف‍ا، ذب‍ی‍ح‌ ال‍ل‍ه‌
ح‍ک‍م‍ت‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
راون‍دی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ پ‍ور، اح‍م‍د
دران‍ی‌، ک‍م‍ال‌
ک‍س‍ائ‍ی‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌
ض‍م‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
آق‍ازاده‌، اح‍م‍د
گ‍ل‍ش‍ن‌ ف‍وم‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درس‍ول‌
ص‍دی‍ق‌، ع‍ی‍س‍ی‌
وک‍ی‍ل‍ی‍ان‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
گ‍زن‍ف‍ون‌، ق‍رن‌۴ ق‌ .م‌
 
ناشر:
س‍م‍ت‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ان‍ت‍ش‍ار
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌
ه‍دای‍ت‌
اح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ پ‍ور
م‍رن‍دی‍ز
ن‍ش‍ر ش‍ی‍ف‍ت‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
رش‍د
چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
اق‍ب‍ال‌
ن‍ش‍ر دوران‌
ارس‍ب‍اران‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
راه‍گ‍ش‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ علوم و ادبیات ایرانی
صفا، ذبیح الله ؛  ابن سینا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭‌ص۶۳۸‌ت‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ آموزش و پرورش ایران و اسلام
ضمیری ، محمدعلی ؛  شیراز راهگشا   ، ۱۳۷۳-۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹۵۵‬,‭‌ض۴۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فرهنگ ایران از آغاز تا زمان حاضر
صدیق ، عیسی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹‬,‭‌ص۵۶۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی آموزش و پرورش
گلشن فومنی ، محمدرسول ؛  تهران نشر شیفته   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۹‬,‭‌گ۵۹۱‌ج‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و پرورش در ایران باستان
حکمت ، علیرضا ؛  تهران موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹۵۵‬,‭‌ح۷۱۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیرفرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا
راوندی ، مرتضی ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۲۹
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹۵۵‬,‭ر۲۸۶‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدارس نظامیه و تاثیرات علمی و اجتماعی آن
کسائی ، نورالله ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۵۵‬,‭‌ک۵۳۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تربیت کوروش
گزنفون ، قرن ۴ ق .م ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۱۵‬,‭‌گ۴۳۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ آموزش و پرورش اسلام و ایران
الماسی ، علی محمد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۷۳۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ، دین و گفتمان اصلاح فرهنگی در دوران قاجار
رینگر، مونیکا ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹۵۵‬,‭ر۹۷۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مختصر تعلیم و تربیت
صدیق ، عیسی ؛  تهران چاپخانه شرکت نشر کتاب   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹‬,‭‌ص۵۶۶‌ت‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مختصر تحول تعلیم و تربیت در اسلام و ایران
الماسی ، علی محمد ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۷۳۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه آموزش و پرورش نوین خراسان از آغاز تا انقلاب اسلامی
متولی حقیقی ، یوسف ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹۵۵۸۲۲‬,‭‌م ۲۵۱ ‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه آموزش و پرورش نوین مشهد و اداره کل خراسان
آقاملایی ، ایرج ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹۵۵۸۲۲‬,‭آ ۶۵۶ ‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ آموزش و پرورش ایران قبل و بعد از اسلام
درانی ، کمال ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۶- ۱۳۸۱ -۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹۵۵‬,‭د۴۱۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران
وکیلیان ، منوچهر ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭و۶۹۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
وزرای آموزش و پرورش ایران
عبدالله پور، احمد ؛  احمد عبدالله پور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۴۰۹۲۲‬,‭‌ع۳۵۶و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ آموزش و پرورش ایران ( با تاکید بر تحلیل سیر تحولات و رویدادهای تربیتی و شناخت اهم مسایل کنونی آموزش و پرورش )
آقازاده ، احمد ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹۵۵‬,‭آ۶۵۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی آموزش و پرورش
گلشن فومنی ، محمدرسول ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۹‬,‭‌گ۵۹۱‌ج‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فرهنگ و تربیت در اروپا
دورکم ، داوید امیل ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹۴۴‬,‭د۷۵۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2