کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍رور زم‍ان‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ج‍زای‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
اج‍رای‌ ح‍ک‍م‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
 
پدیدآور:
ع‍م‍ر، ن‍ب‍ی‍ل‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ش‍لالا، ن‍زی‍ه‌ ن‍ع‍ی‍م‌
ح‍ج‍ار، ح‍ل‍م‍ی‌ م‍ح‍م‍د
خ‍ل‍ی‍ل‌، اح‍م‍د
ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د
ح‍اج‌، راس‍ت‍ی‌ ال‍ی‍اس‌
اب‍وع‍ی‍د، ال‍ی‍اس‌
دوی‍دار، طل‍ع‍ت‌
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ورات‌ زی‍ن‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ زی‍ن‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الدفوع = دفوع >الاجرائیه فی اصول المحاکمات المدنیه و الجزائیه
ابوعید، الیاس ؛  ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ف‍لا۱۹۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول المحاکمات المدنیه
خلیل ، احمد ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌خ۶۹۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظریه الاثبات فی اصول المحاکمات المدنیه و الجزائیه
ابوعید، الیاس ؛  مکتبه زین الحقوقیه   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ف‍لا۱۹۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون اصول المحاکمات المدنیه
عمر، نبیل اسماعیل ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ع۸۹۵‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرور الزمن الجزائی :دراسه مقارنه
حاج ، راستی الیاس ؛  [بیروت ] منشورات زین الحقوقیه   ، ۲۰۰۹م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ح۱۲۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<النظریه = نظریه >العامه للتنفیذ القضائی :دراسه مقارنه
دویدار، طلعت ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭د۸۲۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول التنفیذ الجبری :دراسه مقارنه
حجار، حلمی محمد ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۱۴۱۹ق = ۱۹۹۹ م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۷۷،/۵۶۹۲‬,‭‌ح۳۳۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<الوجیز = وجیز>فی اصول المحاکمات المدنیه طبقا للمرسوم الاشتراعی رقم ۸۳/۹۰ والتعدیلات الوقعه علیه لغایه ۲۰۰۶/۱۱/۱ :الدعوی -الاثبات التنظیم القضائی وقواعد الاختصاص المحاکمه -الاجراءات المستعجله القرارات الرجائیه و الاوامر علی العرائض طرق الطعن
حجار، حلمی محمد ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۱۴۲۸ه = ۲۰۰۷ م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ح۳۳۱و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دعاوی التدخل و الادخال
شلالا، نزیه نعیم ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ش۶۲۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظریه الوضع الظاهر فی قانون المرافعات :دراسه مقارنه
عبدالرحمن ، محمدسعید ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ع۳۳۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک