کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ن‍ق‍ض‌
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ج‍زای‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زائ‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
اج‍رای‌ ح‍ک‍م‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
م‍رور زم‍ان‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
ام‍ور م‍ال‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
 
پدیدآور:
ع‍م‍ر، ن‍ب‍ی‍ل‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ح‍ج‍ار، ح‍ل‍م‍ی‌ م‍ح‍م‍د
ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د
ح‍اج‌، راس‍ت‍ی‌ ال‍ی‍اس‌
ص‍ع‍ب‌، ع‍اص‍م‌ ش‍ک‍ی‍ب‌
رب‍ی‍ع‌، ع‍م‍اد م‍ح‍م‍د
ح‍اطوم‌، وج‍دی‌
ش‍لالا، ن‍زی‍ه‌ ن‍ع‍ی‍م‌
خ‍ل‍ی‍ل‌، اح‍م‍د
ع‍ال‍ی‍ه‌، س‍م‍ی‍ر
اب‍وع‍ی‍د، ال‍ی‍اس‌
دوی‍دار، طل‍ع‍ت‌
ک‍رم‌، م‍ل‍ح‍م‌ م‍ارون‌
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ورات‌ زی‍ن‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ زی‍ن‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
م‍ج‍د
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الجرم =جرم >المدنی
کرم ، ملحم مارون ؛  بیروت منشورات زین الحقوقیه   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ک۴۵۹‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الدفوع = دفوع >الاجرائیه فی اصول المحاکمات المدنیه و الجزائیه
ابوعید، الیاس ؛  ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ف‍لا۱۹۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول المحاکمات المدنیه
خلیل ، احمد ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌خ۶۹۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اعاده المحاکمه فی القضایا :الاداریه المدینه -الجزائیه ( دراسه مقارنه )
شلالا، نزیه نعیم ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۱۹۹۹م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ش۶۲۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حجیه الشهاده فی الاثبات الجزائی
ربیع ، عماد محمد ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۱۹۹۹م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۲‬,‭ر۳۴۴‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظریه الاثبات فی اصول المحاکمات المدنیه و الجزائیه
ابوعید، الیاس ؛  مکتبه زین الحقوقیه   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ف‍لا۱۹۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بطلان الحکم الجزایی نظریا وعملیا :دراسه مقارنه
صعب ، عاصم شکیب ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲۰۳۵‬,‭‌ص۶۳۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<النظریه = نظریه >العامه للاجراءات الجزائیه و معالم القانون الجدید لعام ۲۰۰۱
عالیه ، سمیر ؛  بیروت مجد   ، ۱۴۲۵ه = ۲۰۰۴ م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ع۲۴۶‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<المدخل = مدخل >لدارسه جرائم الاعمال المالیه و التجاریه :دراسه مقارنه
عالیه ، سمیر ؛  بیروت مجد   ، ۱۴۲۹ه = ۲۰۰۸ م
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۶۹۲۰۳۴‬,‭‌ع۲۴۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قانون اصول المحاکمات المدنیه
عمر، نبیل اسماعیل ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ع۸۹۵‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مرور الزمن الجزائی :دراسه مقارنه
حاج ، راستی الیاس ؛  [بیروت ] منشورات زین الحقوقیه   ، ۲۰۰۹م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ح۱۲۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<النظریه = نظریه >العامه للتنفیذ القضائی :دراسه مقارنه
دویدار، طلعت ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭د۸۲۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول التنفیذ الجبری :دراسه مقارنه
حجار، حلمی محمد ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۱۴۱۹ق = ۱۹۹۹ م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۷۷،/۵۶۹۲‬,‭‌ح۳۳۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<الوجیز = وجیز>فی اصول المحاکمات المدنیه طبقا للمرسوم الاشتراعی رقم ۸۳/۹۰ والتعدیلات الوقعه علیه لغایه ۲۰۰۶/۱۱/۱ :الدعوی -الاثبات التنظیم القضائی وقواعد الاختصاص المحاکمه -الاجراءات المستعجله القرارات الرجائیه و الاوامر علی العرائض طرق الطعن
حجار، حلمی محمد ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۱۴۲۸ه = ۲۰۰۷ م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ح۳۳۱و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دعاوی التدخل و الادخال
شلالا، نزیه نعیم ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ش۶۲۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نظریه الوضع الظاهر فی قانون المرافعات :دراسه مقارنه
عبدالرحمن ، محمدسعید ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ع۳۳۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حق الحبس فی القانون المدنی
حاطوم ، وجدی ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۷م ۳۰۳ ص
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ح۱۹۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک