کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍وس‍ع‍د، اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و واژه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
اق‍ب‍ال‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
اب‍وس‍ع‍د، اح‍م‍د
 
ناشر:
ع‍ی‍اران‌
ج‍م‍ال‌
دارال‍ع‍ل‍م‌ ل‍ل‍م‍لای‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تفصیلی اصطلاحات و تعبیرات عربی
ابوسعد، احمد ؛  تهران عیاران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۱۸۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تطبیقی کنایات عربی -فارسی براساس معجم التراکیب والعبارات الاصطلاحیه العربیه -احمد ابوسعد
اقبالی ، عباس ؛  قم جمال   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭ف‍ا/۷۳‬,‭‌ف‍لا۶۶۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معجم التراکیب و العبارات الاصطلاحیه العربیه القدیم منها و المولد
ابوسعد، احمد ؛  بیروت دارالعلم للملایین   ، ۱۹۸۷م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا ۱۸۸ ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک