کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اح‍س‍ان‍ی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
اح‍س‍ان‍ی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
اح‍س‍ان‍ی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍ه‍رآئ‍ی‍ن‌
ده‍خ‍دا
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ده‍خ‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چنته درویش
احسانی طباطبائی ، محمدعلی ؛  مهرآئین   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۰۰۸‬,‭‌ف‍لا۲۷۱‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خرقه درویش
احسانی طباطبائی ، محمدعلی ؛  تهران کتابفروشی دهخدا   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۴‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۲۷۱‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کلبه درویش
احسانی طباطبائی ، محمد ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۶۲‬,‭‌ف‍لا۲۷۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک