کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اح‍م‍دی‌، پ‍روی‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ک‍ار -م‍دی‍ری‍ت‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ک‍ر، ب‍رای‍ان‌ ای‌.
اح‍م‍دی‌، پ‍روی‍ز
 
ناشر:
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روش ارزیابی متوازن منابع انسانی :رابطه بین افراد، راهبرد و عملکرد
بکر، برایان ای . ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳‬,‭‌ب۶۱۳ر‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تنش ، تنش شغلی و شیوه های مدیریت آن :نظریه ها، مبانی و راه های مهار؛ راهنمای کاربردی برای مدیران
احمدی ، پرویز ؛  تهران دفتر پژوهش های فرهنگی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۷‬,‭‌ف‍لا۲۸۴‌ت‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رفتار شهروندی سازمانی
احمدی ، پرویز ؛  تهران دفتر پژوهش های فرهنگی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۲۸۴ر‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک