کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اداره‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌ -ای‍ران‌
ای‍ران‌ -ب‍اس‍ت‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ف‍ارس‍ی‌ -گ‍وی‍ش‍ه‍ا -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ا، ص‍ادق‌
ک‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
 
ناشر:
اداره‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر،اداره‌ ک‍ل‌ ب‍اس‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اداره‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گردآوری گویشها
کیا، صادق ؛  تهران اداره فرهنگ عامه   ، ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۹‬,‭۰۷۲‬,‭‌ک۹۱۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آئین زناشوئی در آینه ورزان ،...
کیا، محمدصادق ؛  تهران انتشارات اداره فرهنگ عامه   ، ۱۳۴۱
شماره راهنما: ‭۳۹۰‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌ک۹۱۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مجله فارسی
 
 
باستانشناسی و هنر ایران :وزارت فرهنگ و هنراداره کل باستاشناسی و فرهنگ عامه
تهران وزارت فرهنگ و هنر،اداره کل باستاشناسی و فرهنگ عامه   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ۲۲۲ب‌ ،۰۰۴۳۰۵ / ،۹۵۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک