کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور( ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ت‍ال‍ی‍ا -ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌
ای‍ران‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -ق‍رن‌۱۴
ن‍ظام‌ وظی‍ف‍ه‌ -ای‍ران‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷-۱۳۵۹ - آزادگ‍ان‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ث‍ب‍ت‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ و م‍س‍ت‍اج‍ر -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور( ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌)
اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور (ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌)
ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری ایتالیا
تهران نهاد ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۵-۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۴۵‬,‭‌ف‍لا۹۵۸‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور، همراه با واژه نامه
تهران نهاد ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵۰۳۴‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به خدمت وظیفه عمومی
تهران نهاد ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵۰۱۲۲‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مسکن
تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور( نهاد ریاست جمهوری )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک
تهران نهاد ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۸‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون پنجساله دوم
[تهران ] اداره کل قوانین و مقررات کشور (نهاد ریاست جمهوری )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۹۵۵‬,‭‌م۲۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به آزادگان از تاریخ ۵۷/۱۱/۲۲ الی ۶۹/۶/۱۵
[تهران ] نهاد ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵۰۱۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک