کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍م‍دن‌ ای‍ران‍ی‌
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -ای‍ران‌
ن‍ت‌ م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
خ‍ان‍واده‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ای‍ران‌ -ک‍ش‍ورداری‌ -ای‍دئ‍ول‍وژی‌
ادب‍ی‍ات‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۴۱۶-۳۲۹ ؟ق‌ -.ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۷۲-۵۹۷ ق‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ه‍ل‍وی‌،۱۳۲۰-۱۳۰۴
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د،۴۴۰-۳۶۲ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ص‍ف‍ای‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د
ک‍ی‍ان‍وش‌، م‍ح‍م‍ود
خ‍دای‍ارم‍ح‍ب‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
س‍ت‍اری‌، ج‍لال‌
ص‍ف‍ا، ذب‍ی‍ح‌ ال‍ل‍ه‌
ب‍رک‍ش‍ل‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ک‍ن‍اوت‌، ول‍ف‍گ‍ان‍گ‌
ه‍م‍ای‍ون‍ف‍رخ‌، رک‍ن‌ال‍دی‍ن‌
ن‍ص‍ر، ت‍ق‍ی‌
ی‍غ‍م‍ای‍ی‌، اق‍ب‍ال‌
 
ناشر:
ک‍ی‍ه‍ان‌ اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر، اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌ ت‍وس‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر، اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب و کتابخانه های شاهنشاهی ایران
همایونفرخ ، رکن الدین ؛  تهران وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل نگارش   ، [۱۳۴۶]
شماره راهنما: ‭۰۲۷‬,‭۰۵۵‬,‭‌ه۶۵۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درباره فرهنگ
ستاری ، جلال ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل نگارش   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۲‬,‭‌س۳۴۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سخنرانیهای جلسات سخنرانی و بحث درباره خانواده و فرهنگ ، نخستین ،۱۳۵۲
تهران وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل نگارش   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۴۲۳۰۹۵۵‬,‭‌س۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خداوند دانش و سیاست خواجه نصیرالدین طوسی
یغمایی ، اقبال ؛  تهران اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر   ، ۲۵۳۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۹۲۴‬,‭‌خ۷۸۲/‌س‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ادب و اخلاق در ایران پیش از اسلام و چند نمونه از آثار آن در ادبیات عربی و اسلامی
محمدی ، محمد ؛  تهران وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل نگارش توس   ، ۱۳۵۲-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۰۶‬,‭‌م۳۵۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از نظم و نثر فارسی
تهران وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل نگارش   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸‬,‭‌گ۴۳۹‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
احوال و آثار ابوریحان بیرونی
صفا، ذبیح الله ؛  تهران اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۵۰۹‬,‭۲۴‬,‭‌ف‍لا۱۸۷/‌س‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آرمان شهریاری ایران باستان از کسنفن تا فردوسی از روی آثار نویسندگان یونان و رم و ایران
کناوت ، ولفگانگ ؛  تهران اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۳۵۴‬,‭۵۵‬,‭‌ک۷۳۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
از کیکاوس تاکیخسرو سیاهی
کیانوش ، محمود ؛  [تهران ] اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹۳۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خلیج فارس
یغمایی ، اقبال ؛  تهران اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۷۳۵‬,‭‌ی۶۱‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بنیادهای ملی در شهریاری رضاشاه کبیر
صفایی ، ابراهیم ؛  انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر   ، ۱۳۲۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۱‬,‭‌ص۶۷۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
از کیکاووس تا کیخسرو آفتاب
کیانوش ، محمود ؛  تهران اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر   ، [۱۳۵۴]
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ک۹۳۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب ایران و بنیادهای فرهنگی آن
خدایارمحبی ، منوچهر ؛  اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۷۲‬,‭‌خ۳۹۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ابدیت ایران
نصر، تقی ؛  تهران کیهان اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر   ، ۱۳۵۰-۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۱‬,‭‌ن۴۵۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فردوسی طوسی
یغمایی ، اقبال ؛  اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۱‬,‭‌ف۴۷۳/‌س‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مداومت در اصول موسیقی ایران گامها و دستگاههای موسیقی ایران
برکشلی ، مهدی ؛  اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۷۸۰‬,‭۱۴۸‬,‭‌ب۴۶۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک