کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -۶۵۶ - ۱۲۱۶ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -۶۵۶ - ۱۲۱۶ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‌، ق‍ص‍ی‌
ح‍داد، ج‍ورج‌ م‍وس‍ی‌
 
ناشر:
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ح‍دی‍ث‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الادب =ادب >العربی فی العصرین المملوکی و العثمانی
حسین ، قصی ؛  طرابلس الموسسه الحدیثه للکتاب   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ح۵۶۲‌ف‍لاد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<المدخل = مدخل >الی دراسه الادب العربی فی العصرین المملوکی و العثمانی
حداد، جورج موسی ؛  لبنان الموسسه الحدیثه للکتاب   ، ۲۰۱۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ح۳۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک