کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ادب‍ی‍ات‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارس‍ی‌ -ع‍ث‍م‍ان‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ان‍ج‍م‍ن‍ه‍ا -ش‍ی‍راز
ادب‍ی‍ات‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ادب‍ی‍ات‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -ت‍اث‍ی‍رادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ ژاپ‍ن‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۳ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۷۲-۶۰۴ ق‌ -.ع‍ش‍ق‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ی‍وش‍ی‍دا، ک‍ن‍ک‍و،۱۲۸۲ ؟
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د
ام‍داد، ح‍س‍ن‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ازرون‍ی‌، اح‍م‍د
ص‍ف‍ا، ذب‍ی‍ح‌ ال‍ل‍ه‌
ق‍ری‍ب‌، م‍ح‍م‍د
دس‍ت‌غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
س‍ل‍طان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ری‍اح‍ی‌، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌
م‍اه‍ی‍ار، ع‍ب‍اس‌
طاه‍ری‌ م‍ب‍ارک‍ه‌، غ‍لام‌م‍ح‍م‍د
ه‍م‍ائ‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
ب‍ه‍ب‍ودی‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ل‍طف‌ال‍ل‍ه‌
ح‍دی‍دی‌، ج‍واد
ص‍ح‍ت‌ ک‍ار ل‍ن‍گ‍رودی‌، ع‍ل‍ی‌ ح‍ی‍در
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ص‍ال‍ح‌
 
ناشر:
خ‍ن‍ی‍ا
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دم‍اون‍د
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
م‍ا ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ش‍رق‌
پ‍اژن‍گ‌ اطلاع‍ات‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
زوار
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌
ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍ون‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
ت‍وس‌
ن‍ش‍ر ه‍م‍ا
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌( پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)
ق‍طره‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
گلستان ژاپنی :تسوره زوره گوسا
یوشیدا، کنکو،۱۲۸۲ ؟ ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ( پژوهشگاه )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۹۵‬,‭۴۲۲‬,‭‌ی۸۹‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
از سعدی تا آراگون ( :تاثیر ادبیات فارسی در ادبیات فرانسه )
حدیدی ، جواد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۹۴۴‬,‭‌ح۳۹۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده متون ادب فارسی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸‬,‭‌گ۴۳۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
واژگان اصطلاحات ادبی فارسی -انگلیسی ، انگلیسی -فارسی
حسینی ، صالح ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۰۳‬,‭‌ح۵۷۷و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی ادبی و روش تحقیق
ماهیار، عباس ؛  تهران قطره   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۱۸‬,‭‌م۱۹۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الادب = ادب >الفارسی فی اهم ادواره و اشتهر اعلامه
محمدی ، محمد ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭‌م۳۵۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ علوم و ادبیات ایرانی
صفا، ذبیح الله ؛  ابن سینا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭‌ص۶۳۸‌ت‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چراغ سبز
تهران دماوند   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸۰۶۲‬,‭‌چ۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب صبح
تهران دفتر نشر آثار هنری   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۰۸۰۶۲‬,‭‌ک۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای فارسی عمومی
صحت کار لنگرودی ، علی حیدر ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ص۴۳۸ آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ادبیات فارسی پیش دانشگاهی
سلطانی ، سعید ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۷‬,‭‌س۶۵۱آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تطبیقی انگلیسی -فارسی
کریمی ، لطف الله ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۰۳‬,‭‌ک۵۱۶‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برگهای زرین
قریب ، محمد ؛  [تهران ] موسسه مطبوعاتی شرق   ، ۱۳۴۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۸‬,‭‌ق۶۱۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
انجمن های ادبی شیراز( از اواخر قرن دهم تا به امروز)
امداد، حسن ؛  [تهران ] شیراز ما نوید شیراز   ، ۱۳۷۲-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۰۵۵۶۳۲۲،/۰۰۰۶‬,‭‌ف‍لا۷۸۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات ایران
همائی ، جلال الدین ؛  تهران نشر هما   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۰۰۰۹‬,‭‌ه۶۵۷ ‌ت ‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی
ریاحی ، محمدامین ؛  تهران پاژنگ اطلاعات   ، ۱۳۶۹-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۰‬,‭۹۵۶۱‬,‭ر۹۱۴ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
درباره ادبیات نوین ایران پیش از نهضت مشروطه
بهبودی ، هدایت الله ؛  [ تهران ] سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹۰۶‬,‭‌ب۸۳۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دریچه ای به نظریه های ادبی
طاهری مبارکه ، غلام محمد ؛  [ تهران ] علوم و فنون   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭ط۳۱۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
عشق در مثنوی معنوی همراه با پژوهشی در شعر فارسی
حسینی کازرونی ، احمد ؛  تهران زوار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م/‌ن‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گرایشهای متضاد در ادبیات معاصر ایران
دست غیب ، عبدالعلی ؛  تهران خنیا   ، ۳۰۶ص
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۹‬,‭د۵۴۷‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9