کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
 
پدیدآور:
ح‍ج‍ار، ح‍ل‍م‍ی‌ م‍ح‍م‍د
س‍ع‍د، ن‍ب‍ی‍ل‌ اب‍راه‍ی‍م‌
ق‍اس‍م‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
ح‍ل‍م‍ی‌ م‍ح‍م‍د ال‍ح‍ج‍ار
دارال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون الاثبات فی المواد المدنیه و التجاریه
قاسم ، محمد حسن ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ق۱۷۵‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الاثبات >فی المواد المدنیه و التجاریه
سعد، نبیل ابراهیم ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۹۹۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌س۵۴۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<المنهجیه = منهجیه >فی حل النزاعات و وضع الدراسات القانونیه
حجار، حلمی محمد ؛  بیروت حلمی محمد الحجار   ، ۱۴۳۱ق = ۲۰۱۰ م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲۰۶۴‬,‭‌ح۳۳۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک