کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ارت‍ب‍اط -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌
رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
م‍وس‍س‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اق‍ن‍اع‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ روان‍ی‌ و زب‍ان‍ی‌
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ -روان‌ درم‍ان‍ی‌
ارت‍ب‍اط در س‍ازم‍ان‍ه‍ا
م‍درس‍ه‌ه‍ا -م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ل‍ر، ج‍رج‌ آرم‍ت‍ی‍ن‌
م‍ک‍ی‌، م‍ی‍ت‍و
م‍ی‍رک‍م‍ال‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ف‍ی‍ب‍ر، ادل‌
ک‍ول‌، ک‍ری‍س‌
اس‍پ‍ن‍س‌، گ‍ری‌
ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ل‍وری‍ا، آل‍ک‍س‍ان‍در روم‍ان‍ووی‍چ‌
پ‍ت‍ری‌، پ‍ت‌
وود، ج‍ول‍ی‍ا
دلاک‍ات‍و، ک‍ارل‌
اوک‍ان‍ر، ج‍وزف‌
س‍رم‍د، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
ب‍رن‍ش‍ت‍ای‍ن‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ه‍ارج‍ی‌، اوئ‍ن‌
اس‍ت‍اف‍ورد، ل‍ورا
م‍ی‍ل‍ر، ک‍ات‍ری‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
س‍م‍ت‌
ن‍ش‍ر خ‍ات‍ون‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
م‍ه‍ت‍اب‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍اف‍ی‌
ن‍ش‍ر ج‍ی‍ح‍ون‌
س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ن‍ش‍ری‍ات‌ م‍ا
ی‍س‍طرون‌
رس‍ا
رش‍د
اس‍رار دان‍ش‌
پ‍روان‍ه‌ ک‍ارک‍ی‍ا
ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ان‍زل‍ی‌
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
به بچه ها گفتن ، از بچه ها شنیدن
فیبر، ادل ؛  تهران نشر خاتون   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۶۴۹‬,‭۱‬,‭‌ف۹۴۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان و شناخت
لوریا، آلکساندر رومانوویچ ؛  ارومیه انزلی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۶‬,‭‌ل۷۳۸ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی و ارتباط
میلر، جرج آرمتین ؛  تهران نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۶‬,‭‌م۹۷۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ارتباطات انسانی
فرهنگی ، علی اکبر ؛  تهران رسا   ، ۱۳۷۳- ۱۳۸۴ - ۱۳۸۷ - ۱۳۹۰ -۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۰۲‬,‭۲‬,‭‌ف۶۶۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری و درمان مشکلات خواندن :شیوه عصبی - روانی
دلاکاتو، کارل ؛  تهران سلسله نشریات ما   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۶‬,‭د۶۲۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روابط انسانی در سازمانهای آموزشی
سرمد، غلامعلی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۸- ۱۳۸۰ -۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۱‬,‭‌س۴۸۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زناشویی درمانی ( از دیدگاه رفتاری -ارتباطی )
برنشتاین ، فیلیپ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۱۵۶‬,‭‌ب۴۸۲ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فهمیدن ، فهماندن و ارتباط موثر
کول ، کریس ؛  [تهران ] پروانه کارکیا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۲‬,‭‌ک۸۴۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با فرزند خود گفتگو کنیم ؟
فیبر، ادل ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۶۴۹‬,‭۱‬,‭‌ف۹۴۳‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ارتباطات سازمانی ( رویکردها و فرایندها)
میلر، کاترین ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۵‬,‭‌م۹۷۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
در خانه و مدرسه با کودکان چگونه سخن بگوییم تا بیاموزند/نوشته ی آدل فیبر
فیبر، ادل ؛  تهران دفتر نشر معافی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۶۴۹‬,‭۱‬,‭‌ف۹۴۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تعامل والدین و کودکان
استافورد، لورا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۸۷۴‬,‭‌ف‍لا۴۷۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ارتباطات غیر کلامی :هنر استفاده از حرکات و آواها
فرهنگی ، علی اکبر ؛  میبد دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۰۲‬,‭۲‬,‭‌ف۶۶۶‌ف‍لا‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ارتباط موثر و موفقیت قطعی با ان .ال .پی )PLN(: برنامه ریزی براساس عصب شناسی زبان =gnimmargorp citsiugniL-orueN
اوکانر، جوزف ؛  تهران نشر جیحون   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭‌ف‍لا۹۳۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روابط انسانی در آموزشگاه
میرکمالی ، محمد ؛  تهران یسطرون   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲‬,‭‌م۹۵۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
رابطه موثر
مکی ، میتو ؛  تهران اسرار دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۰۲‬,‭‌م۷۴۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ارتباطات میان فردی روانشناسی تعامل اجتماعی
وود، جولیا ؛  تهران مهتاب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۶‬,‭و۸۱۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شیوه برقراری ارتباط با کودکان و...
پتری ، پت ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۰۲‬,‭۲۲۴‬,‭‌پ۲۸۸‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
چگونه استدلال کنیم و همیشه پیروز شویم
اسپنس ، گری ؛  [تهران ] نشر دادگستر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۸۵۲‬,‭‌ف‍لا۴۷۳‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی
هارجی ، اوئن ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷-۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۰۲‬,‭۳۴‬,‭‌ه۱۸۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3