کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ارس‍ب‍اران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ک‍ودک‍ان‌ -آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ -داده‌ پ‍ردازی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
م‍ش‍اور
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌ در ن‍وج‍وان‌
آم‍وخ‍ت‍ن‌ -اخ‍ت‍لالات‌ در ک‍ودک‍ان‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
آم‍ار
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‌ آم‍وزی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
گ‍ارل‍ن‍د، ای‌ .ج‍ی‍ن‌
گ‍ری‍ن‌، ج‍ودی‍ت‌
ل‍طف‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، ف‍رح‌
ص‍داق‍ت‍ی‌ ف‍رد، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
چ‍ارن‍ی‌، س‍ی‌ وای‌
وزی‍ری‌، ش‍ه‍رام‌
ن‍ادری‌، ع‍زت‌ ال‍ل‍ه‌
ب‍رک‌، ل‍ورا ای‌.
س‍ی‍ف‌ ن‍راق‍ی‌، م‍ری‍م‌
س‍ل‍ی‍ج‍ر، ه‍رب‍رت‌
پ‍رداخ‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ک‍اک‍اون‍د، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ک‍الات‌، ج‍ی‍م‍ز
دوت‍وی‍ت‌، اس‍ت‍ف‍ان‌
ای‍زاک‌، اس‍ت‍ف‍ان‌
آق‍ازاده‌، اح‍م‍د
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌
ف‍رگ‍وس‍ن‌، ج‍ورج‌ ان‍درو
ک‍ری‍م‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
ص‍اف‍ی‌ ، اح‍م‍د
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ م‍ی‍ث‍اق‌؛ ارس‍ب‍اران‌
م‍ک‍ی‍ال‌؛ ارس‍ب‍اران‌
ب‍ع‍ث‍ت‌؛ ارس‍ب‍اران‌
ارس‍ب‍اران‌
ن‍ش‍ر ارس‍ب‍اران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی اعصاب و غدد
کالات ، جیمز ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۱۵۲‬,‭‌ک۲۵۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی اجتماعی ( نظریه ها، مفاهیم ، و کاربردها)
کریمی ، یوسف ؛  تهران بعثت ؛ ارسباران   ، ۱۳۷۳- ۱۳۸۴ - ۱۳۸۹ -۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۰۲‬,‭‌ک۵۱۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سنجش و اندازه گیری و بنیادهای تحلیلی ابزارهای آن در علوم تربیتی و روان شناسی
نادری ، عزت الله ؛  تهران شرکت فرهنگی هنری میثاق ؛ ارسباران   ، ۱۳۷۴-۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭۱۵۱۹۵‬,‭‌ن۱۳۶‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی
گنجی ، حمزه ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۷۶- ۱۳۸۲ -۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۶۲‬,‭۲‬,‭‌گ۶۷۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی کودک
لطفی کاشانی ، فرح ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۷۸-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۹۲۸۹‬,‭‌ل۴۹۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روشهای پژوهش در زبان دوم
سلیجر، هربرت ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۴۰۱‬,‭۹۳‬,‭‌س۶۷۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان شناسی و علوم تربیتی
ایزاک ، استفان ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۷۶- ۱۳۸۴ -۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۷‬,‭‌ف‍لا۹۷۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش
صافی ، احمد ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲‬,‭‌ص۲۶۱‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد آزمون های آماری در پژوهش های علوم رفتاری :راهنمای دانشجویان
گرین ، جودیت ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۷۹-۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭۷۲۴‬,‭‌گ۴۲۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بالینی کودک
وزیری ، شهرام ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۷۹-۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۴‬,‭و۵۹۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نارسایی های ویژه در یادگیری :چگونگی تشخیص و روشهای بازپروری
سیف نراقی ، مریم ؛  تهران مکیال ؛ ارسباران   ، ۱۳۷۹-۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۹‬,‭‌س۹۴۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ آموزش و پرورش ایران ( با تاکید بر تحلیل سیر تحولات و رویدادهای تربیتی و شناخت اهم مسایل کنونی آموزش و پرورش )
آقازاده ، احمد ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹۵۵‬,‭آ۶۵۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی رشد
برک ، لورا ای . ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۱- ۱۳۸۳ - ۱۳۸۹ - ۱۳۹۲ -۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭‌ب۴۵۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مشاور لحظه ای شما
چارنی ، سی وای ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۳‬,‭‌چ۱۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اختلالهای یادگیری ( از نظریه تاعمل )به همراه راهکارهای عملی جهت رفع مشکلات رایج تحصیلی و یادگیری
کاکاوند، علیرضا ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۹۲‬,‭‌ک۲۴۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی ( کلیات ، مفاهیم ، پیشینه )
صداقتی فرد، مجتبی ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۴-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭‌ص۴۷۴‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل آماری در روان شناسی و علوم تربیتی
فرگوسن ، جورج اندرو ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۷۷-۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۵۱۹‬,‭۵‬,‭‌ف۵۵۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر کارآفرینی سازمانی
پرداختچی ، محمدحسن ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۰۴‬,‭‌پ۳۴۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی در نوجوانان
گارلند، ای .جین ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۹۲۸۵۲۷‬,‭‌گ۱۴۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
لیزرل محاوره ای :راهنمای کاربران
دوتویت ، استفان ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۶-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۱۵۱۹۵‬,‭د۷۴۱‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4