کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اروم‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ع‍رف‍ه‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -ای‍ران‌
اس‍لام‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ق‍رآن‌ -اع‍ج‍از
ع‍ق‍ود و ای‍ق‍اع‍ات‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ع‍ش‍ق‌( ع‍رف‍ان‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
ح‍رم‍س‍را -ای‍ران‌
ک‍ردان‌
ش‍ن‍ا -آم‍وزش‌
ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
روح‌
ک‍ردی‌ -خ‍ودآم‍وز
چ‍اپ‍ای‍ف‌، واس‍ی‍ل‍ی‌ ای‍وان‍ووی‍چ‌، ۱۸۸۷ - ۱۹۱۹ hcivonavI iilisaV ,veapahC -- داس‍ت‍ان‌
م‍درس‍ه‌ ه‍ا -م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ک‍ودک‍ان‌ ت‍ی‍زه‍وش‌ -آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ا -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -اس‍لام‌
م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ج‍زای‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ل‌م‍ح‍م‍دی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ک‍اش‍ف‌، م‍ی‍رم‍ح‍م‍د
ب‍ه‍ن‍ود، ی‍وس‍ف‌
ن‍ورس‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
اب‍ن‌ خ‍ل‍ک‍ان‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ظاه‍ر، ص‍ادق‌
ل‍وری‍ا، آل‍ک‍س‍ان‍در روم‍ان‍ووی‍چ‌
ه‍وی‌، وی‍ن‌
ق‍وردوئ‍ی‌ م‍ی‍لان‌، م‍ج‍ی‍د
آزاد، ح‍س‍ن‌
ی‍وردش‍اه‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ف‍ورم‍ان‍ف‌، دم‍ی‍ت‍ری‌ آن‍دروی‍چ‌
س‍ی‍دع‍ب‍اس‌ زاده‌، م‍ی‍رم‍ح‍م‍د
ح‍س‍ن‌ زاده‌، ع‍ل‍م‌ ن‍از
ه‍گ‍ل‌، گ‍ئ‍ورگ‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ ف‍ری‍دری‍ش‌
اع‍ت‍م‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌
واح‍ددوس‍ت‌، م‍ه‍وش‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ری‍م‍ا اروم‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ و ادب‍ی‍ات‌ ک‍ردی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌
پ‍ی‍ک‌ س‍ب‍ح‍ان‌
ع‍ل‍م‌ ن‍از ح‍س‍ن‌ زاده‌
ان‍زل‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌، اداره‌ رواب‍طع‍م‍وم‍ی‌
رودک‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ اص‍ل‌
ادی‍ب‍ان‌
ان‍زل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
پشت پرده های حرمسرا
آزاد، حسن ؛  ارومیه انزلی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۴۴‬,‭آ۴۶۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان و شناخت
لوریا، آلکساندر رومانوویچ ؛  ارومیه انزلی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۶‬,‭‌ل۷۳۸ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تعلیم و تربیت کودکان تیزهوش
سیدعباس زاده ، میرمحمد ؛  جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه )
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۹۵‬,‭‌س۹۱۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی
هوی ، وین ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۷۱،۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۲‬,‭‌ه۸۹۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
احوال شخصیه از دیدگاه قوانین بانضمام
بهنود، یوسف ؛  ارومیه انزل   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ب۸۵۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
عشق و عرفان
ظاهر، صادق ؛  ارومیه جهاد دانشگاهی ارومیه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۳‬,‭ظ۱۶‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شیوه های نگارش فارسی
واحددوست ، مهوش ؛  ارومیه انزلی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭ف‍ا/۰۴‬,‭و۱۳۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آبی در آشوب
یوردشاهیان ، اسماعیل ؛  ارومیه رودکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ی۸۱آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چاپایف
فورمانف ، دمیتری آندرویچ ؛  ارومیه انزلی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۴۲‬,‭‌ف۸۸۳‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رابطه ی علیت در ارتکاب جرم
اعتمادی ، علی ؛  ارومیه ادیبان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۴‬,‭‌ف‍لا ۵۹۸ ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه بر پدیدارشناسی روح
هگل ، گئورگ ویلهلم فریدریش ؛  ارومیه انزلی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۱۹۳‬,‭‌ه۶۱۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
گزارش فعالیتها و عملکرد دانشگاه ارومیه در سالهای ۶۷- ۵۷
ارومیه دانشگاه ارومیه ، اداره روابطعمومی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۵۵‬,‭د۲۴۶‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کرد در دایره المعارف اسلام
ارومیه مرکز نشر فرهنگ و ادبیات کردی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۴۲‬,‭‌ک۴۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مراحل آموزش شنا
کاشف ، میرمحمد ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۷۹۷‬,‭۲۱۰۷‬,‭‌ک۱۹۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
منظر الانسان ، ترجمه وفیات الاعیان و ابناء ابناء الزمان ابن خلکان
ابن خلکان ، احمد بن محمد ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۲‬,‭‌ف‍لا۱۶۲و‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سیاست جنائی تقنینی ایران در قلمرو جرائم قاچاق گمرکی
ارومیه پیک سبحان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۸۲‬,‭۷‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌سآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اشارات الاعجاز
نورسی ، سعید ؛  ارومیه حسینی اصل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۸‬,‭‌ن۷۳۴‌ف‍لا‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شرکت تطبیقی ، یا، بررسی شرکت از دیدگاه مذاهب خمسه ( امامیه ، حنابله ، حنفیه - شافعیه - مالکیه )
گل محمدی ، هوشنگ ؛  ارومیه موسسه فرهنگی انتشاراتی ریما اروم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌گ۶۱۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
عروس سفارشی
حسن زاده ، علم ناز ؛  ارومیه علم ناز حسن زاده   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ح۵۲۶‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز و مکالمات روزمره کردی به فارسی ( به دو لهجه بادینی و سورانی )
قوردوئی میلان ، مجید ؛  ارومیه حسینی اصل   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۹‌ک‬,‭۲‬,‭‌ق۸۷۸‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3