کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اروپ‍ا -ت‍اری‍خ‌ -۱۶۴۸- ۱۷۱۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌
اروپ‍ا -ت‍اری‍خ‌ -۱۶۴۸- ۱۷۱۵
 
پدیدآور:
م‍ال‍ه‌، آل‍ب‍ر
ح‍اطوم‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
دارال‍ف‍ک‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ القرآن السابع عشر فی اروبه
حاطوم ، نورالدین ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۶
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۲۵۲‬,‭‌ح۱۲۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ قرون جدید
ماله ، آلبر ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭‌م۱۶۷‌ت‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک