کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اروپ‍ا -ت‍م‍دن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍م‍دن‌ غ‍رب‌ -آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍ری‌
اروپ‍ا -ت‍م‍دن‌
خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ -رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -اروپ‍ا
ای‍ت‍ال‍ی‍ا -ت‍اری‍خ‌
م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌ -اروپ‍ا -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اروپ‍ا -ت‍اری‍خ‌-۱۴۹۲-۴۷۶
ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌
ت‍م‍دن‌ غ‍رب‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌ -اروپ‍ا
ت‍م‍دن‌ ق‍رون‌ وس‍طا
اس‍لام‌ -اروپ‍ا
 
پدیدآور:
ب‍وک‍ان‍ان‌، پ‍ات‍ری‍ک‌ ج‍وزف‌
ن‍وذری‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
ل‍وئ‍ی‍س‌، ب‍رن‍ارد
ب‍ارزون‌، ژاک‌
گ‍ره‍ل‍م‌، ت‍وم‍اس‌
غ‍ی‍زو، ف‍ران‍س‍وا
ح‍اطوم‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌
پ‍روی‍ز، ع‍ب‍اس‌
ل‍وگ‍وف‌، ژاک‌
ه‍ون‍ک‍ه‌، زی‍گ‍ری‍د
ص‍دی‍ق‌، ع‍ی‍س‍ی‌
م‍م‍ت‍ح‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
ک‍اری‍ک‌، ج‍ی‍م‍ز
ب‍ارب‍ادورو، ب‍رن‍اردی‍ن‍و
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
دارال‍ف‍ک‍ر
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍گ‍اه‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ده‍خ‍دا
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ غ‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌: ن‍ص‍ر
ت‍الار ک‍ت‍اب‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ال‍ه‍دی‌
ن‍وی‍د
ق‍ق‍ن‍وس‌
دار ال‍ح‍م‍راء
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نخستین مسلمانان در اروپا
لوئیس ، برنارد ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۱۶۴‬,‭‌ل۸۱۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اروپا در قرون وسطی =segA elddim ni eporuE
نوذری ، عزت الله ؛  شیراز نوید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۱‬,‭‌ن۶۹۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کلیات تاریخ عمومی
ممتحن ، حسینعلی ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭‌م۷۶۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تمدن جدید اروپا
پرویز، عباس ؛ 
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭‌پ۳۹۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قرون وسطای اولیه
کاریک ، جیمز ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۱‬,‭‌ک۱۶۱‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ عصر النهضه الاوربیه
حاطوم ، نورالدین ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۹۸۵م =۱۴۰۵ق
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۱‬,‭‌ح۱۹۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روشنفکران در قرون وسطا
لوگوف ، ژاک ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۱‬,‭‌ل۷۶۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حضور نوین اسلام در اروپای غربی
گرهلم ، توماس ؛  تهران الهدی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۱۶۴‬,‭‌گ۳۸۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اسلام در اروپا( خورشید الله بر فراز مغرب زمین )
هونکه ، زیگرید ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۹‬,‭‌ه۸۹۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فرهنگ اروپا
صدیق ، عیسی ؛  تهران کتابفروشی دهخدا   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭‌ص۵۶۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ندای اسلام از اروپا
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۱۶۴‬,‭‌ن۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کتاب التحفه الادبیه فی تاریخ تمدن الممالک الاوروباویه
غیزو، فرانسوا ؛  بیروت دار الحمراء   ، ۱۹۹۰م
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۲۷‬,‭‌ع۹۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مرگ غرب
بوکانان ، پاتریک جوزف ؛  تهران موسسه فرهنگی پژوهشی غرب شناسی : نصر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۰۹۷۳‬,‭‌ب۷۸۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پانصد سال حیات فرهنگی غرب ( تاریخ پانصد ساله )
بارزون ، ژاک ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۲‬,‭‌ب۱۷۴‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بیست و هفت قرن تاریخ ایتالیا و اروپا
باربادورو، برناردینو ؛  تهران تالار کتاب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۹۴۵‬,‭۰۹‬,‭‌ب۱۵۵‌ب‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک