کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍اطی‍ر ی‍ون‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ح‍م‍اس‍ی‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
اس‍اطی‍ر روم‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
اودی‍س‍ه‌( اس‍اطی‍ر ی‍ون‍ان‍ی‌)
زن‍ان‌
اس‍اطی‍ر ی‍ون‍ان‍ی‌
خ‍دای‍ان‌ ی‍ون‍ان‍ی‌
ت‍ل‍م‍اک‌( اس‍اطی‍ر ی‍ون‍ان‍ی‌ -)داس‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
ک‍ات‌، ی‍ان‌
ب‍ول‍ن‌، ج‍ی‍ن‌ ش‍ی‍ن‍ودا
ه‍وم‍ر، ق‍رن‌ ۹ ی‍ا ۸ ق‌.م‌
ف‍ن‍ل‍ون‌، ف‍ران‍س‍وا دو س‍ال‍ی‍ن‍ی‍اک‌ دولام‍ون‌
پ‍ی‍ن‍س‍ن‍ت‌، ج‍ان‌
س‍وف‍وک‍ل‍س‌،۴۹۶ ؟- ۴۰۶؟ ق‌.م‌
ف‍ن‍ل‍ون‌، ف‍ران‍س‍وا دو س‍ال‍ی‍ن‍ی‍اک‌ دو لام‍ون‌
ب‍رن‌، ل‍وس‍ی‍لا
روزن‍ب‍رگ‌، دون‍ا
ن‍وع‌ پ‍س‍ن‍داص‍ی‍ل‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍م‍ی‍ل‍ت‍ون‌، ادی‍ت‌
اوس‍ل‍ی‍ن‌، ب‍رن‍ارد
ژی‍ران‌، ف‌
م‍ح‍م‍دپ‍ن‍اه‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
س‍ی‍ل‍ور، درو
ه‍وم‍ر
گ‍ری‍ن‌، راج‍ر ل‍ن‍س‍ل‍ی‍ن‌
خ‍ش‍ب‍ه‌، دری‍ن‍ی‌
 
ناشر:
روش‍ن‍گ‍ران‌
پ‍رس‍ش‌
دارال‍ع‍وده‌
آگ‍اه‌
ف‍ک‍ر روز
س‍م‍ت‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌؛ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍روش‌
اس‍طوره‌
م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ائ‍ر اس‍لام‍ی‌
ت‍وس‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ت‍ران‍ه‌
س‍ب‍زان‌
اس‍اطی‍ر
دارال‍ش‍وون‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌
زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اسطوره های یونان
روزنبرگ ، دونا ؛  مشهد ترانه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۲‬,‭۲۱‬,‭ر۸۱۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اساطیر یونان
ژیران ، ف ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۲۹۲‬,‭۲۱‬,‭ژ۸۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیری در اساطیر یونان و روم
همیلتون ، ادیت ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۲۹۲‬,‭‌ه۶۹۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اساطیر یونان
گرین ، راجر لنسلین ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۲۹۲‬,‭۲۱‬,‭‌گ۴۲۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تلماک
فنلون ، فرانسوا دو سالینیاک دولامون ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۵‬,‭‌ف۸۶۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تلماک
فنلون ، فرانسوا دو سالینیاک دو لامون ؛  تهران زرین   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۵‬,‭‌ف۸۶۹‌ت‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تلماک
فنلون ، فرانسوا دو سالینیاک دولامون ؛  تهران توس   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۵‬,‭‌ف۸۶۹‌ت‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
انتیگونه
سوفوکلس ،۴۹۶ ؟- ۴۰۶؟ ق .م ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۸۸۲‬,‭۰۱‬,‭‌س۸۱۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ایلیاد
هومر ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ؛ علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۶-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸۸۳‬,‭۰۱‬,‭‌ه۸۷۹‌ف‍لا‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<الاوذسیه =اوذسیه >لشاعر الخلود هومسیروس
خشبه ، درینی ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۸۸۳‬,‭۰۱‬,‭‌خ۵۷۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اسطوره های یونانی
برن ، لوسیلا ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۵-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۲۹۲‬,‭۲۱‬,‭‌ب۴۷۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تفسیری بر تراژدیهای یونان باستان
کات ، یان ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸۸۲‬,‭۰۱‬,‭‌ک۱۱۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شناخت اساطیر یونان
پینسنت ، جان ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۲۹۲‬,‭۱۳‬,‭‌پ۹۸۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خدایان یونان
اوسلین ، برنارد ؛  قم مجمع ذخائر اسلامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۲۹۲‬,‭۱۳‬,‭‌ف‍لا۹۳۱‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<الاوذیسه =اوذیسه >
هومر، قرن ۹ یا ۸ ق .م ؛  بغداد دارالشوون الثقافیه العامه   ، ۱۹۸۷م
شماره راهنما: ‭۸۸۳‬,‭۰۱‬,‭‌ه۸۷۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ماثورات اساطیر اولین ( در عصر تمدنهای امروزین )
نوع پسنداصیل ، حسین ؛  آبادان پرسش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۲۹۲‬,‭۱۳‬,‭‌ن۷۹۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ایزدان و ایزدبانوان یونانی
سیلور، درو ؛  تهران اسطوره   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۲۹۲‬,‭۱۳‬,‭‌س۹۶۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
افسانه تروآ
گرین ، راجر لنسلین ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۲۹۲‬,‭۲۱۱‬,‭‌گ۴۲۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نمادهای اسطوره ای و روانشناسی زنان
بولن ، جین شینودا ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۴‬,‭‌ب ۷۸۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اسرار تمدن یونان باستان
محمدپناه ، بهنام ؛  تهران سبزان   ، ۱۳۸۶-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۹۳۸‬,‭‌م۳۴۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2