کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اس‍لام‌ -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍س‌ از اس‍لام‌
اس‍لام‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌
زردش‍ت‍ی‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‍ان‌، ۳۳۰ - ۵۵۸ ق‌.م‌
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ای‍ران‌ ش‍ن‍اس‍ان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ای‍ران‍ی‍ان‌ -آداب‌ و رس‍وم‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌ -ای‍ران‌
ای‍ران‌ -ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ (ج‍م‍ه‍وی‌ اس‍لام‍ی‌)
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
اس‍لام‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
س‍رم‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
س‍ام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د
دی‍ن‍وری‌، اب‍وح‍ن‍ی‍ف‍ه‌ اح‍م‍دب‍ن‌ داود
ب‍اه‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ل‍ی‍م‌، غ‍لام‍رض‍ا
اب‍ن‌ خ‍ل‍دون‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ان‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ب‍ن‍اک‍ت‍ی‌، داود
ق‍راچ‍ان‍ل‍و، ح‍س‍ی‍ن‌
گ‍ی‍م‍ن‌، دوش‍ن‌
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ج‍ری‍ر،۳۱۰-۲۲۴ ق‌
ض‍م‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍ه‍رپ‍ور، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ظاه‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ج‍ری‍ر.۳۱۰-۲۲۴ ق‌
ق‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ح‍م‍دال‍ل‍ه‌ م‍س‍ت‍وف‍ی‌، ح‍م‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر، ق‍رن‌۸ ق‌
دان‍دام‍ای‍ف‌
ف‍رای‌، ری‍چ‍اردن‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
ف‍ک‍ر روز
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
ش‍رال‍رض‍ی‌
س‍روش‌
ب‍ن‍ی‍اد م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار
م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ت‍وس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ن‍ور
ان‍ج‍م‍ن‌ خ‍دم‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍وی‍د
م‍طب‍ع‍ه‌ الاس‍ت‍ق‍ام‍ه‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار م‍ل‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
راه‍گ‍ش‍ا
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ خاورشناسان ( زندگینامه و کتابشناسی ایران شناسان و اسلام شناسان )
تهران موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۷‬,‭‌ف۶۶۱‬,‭۲۰۰۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی ( قرن ششم قبل از میلاد)
داندامایف ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۱۴‬,‭د۲۳۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ابن خلدون ، المسی بکتاب العبر، و دیوان المبتدا و الخبر، فی ایام العرب و المعجم و البربر و من عاصرهم من ذوی السلطان الاکب
ابن خلدون ، عبدالرحمان بن محمد ؛  بیروت موسسه الاعلمی للمطبوعات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ف‍لا۱۶۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الامم و الملوک
طبری ، محمدبن جریر.۳۱۰-۲۲۴ ق ؛  قاهره مطبعه الاستقامه   ، ۱۳۵۸ه.
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭ط۴۳۴‌ت‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخنامه طبری گردانیده منسوب به بلعمی از کهنترین متون فارسی (بخش چاپ نشده )
طبری ، محمد بن جریر،۳۱۰-۲۲۴ ق ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭ط۴۳۴‌ت‌بر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ذیل تاریخ گزیده
حمدالله مستوفی ، حمدالله بن ابی بکر، قرن ۸ ق ؛  تهران بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭‌ح۷۹۷‌ت/‌ب‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی
مهرپور، حسین ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵‬,‭‌م۸۷۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دین ایران باستان
گیمن ، دوشن ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۲۹۵‬,‭‌گ۹۴۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
عصر زرین فرهنگ ایران
فرای ، ریچاردن ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۴۴‬,‭‌ف۳۵۶‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی
محمدی ، محمد ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۴۴‬,‭‌م۳۵۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خانواده ایرانی در روزگار پیش از اسلام
مظاهری ، علی اکبر ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۱‬,‭‌م۶۳۹‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نقش ایران در فرهنگ اسلامی
سامی ، علی ؛  شیراز نوید   ، [۱۳۶۵]
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۱۶۵۵‬,‭‌س۲۴۶‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی علمی به بانک در ایران و اسلام
باهر، حسین ؛  تهران انجمن خدمات اسلامی   ،
شماره راهنما: ‭۳۳۲‬,‭۱۰۹۵۵‬,‭‌ب۲۹۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
هدیه الاحباب
قمی ، عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۲‬,‭‌ق۷۷۳‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اسلامی ( رشته علوم تربیتی )
سرمدی ، محمدرضا ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵- ۱۳۸۸ -۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۰۹۵۵،/۱۵۵۴‬,‭‌س۴۸۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام ( رشته علوم اجتماعی )
سلیم ، غلامرضا ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌س۶۸۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اسلام (رشته الهیات )
قراچانلو، حسین ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ق۵۱۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<الاخبار = اخبار >الطوال
دینوری ، ابوحنیفه احمدبن داود ؛  قم شرالرضی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹‬,‭د۹۷۵‌ف‍لا‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ آموزش و پرورش ایران و اسلام
ضمیری ، محمدعلی ؛  شیراز راهگشا   ، ۱۳۷۳-۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹۵۵‬,‭‌ض۴۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ بناکتی ، روضه اولی الالباب فی معرفه التواریخ و الانساب
بناکتی ، داود ؛  تهران انجمن آثار ملی   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۱۲‬,‭‌ب۶۸۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9