کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اس‍ک‍ن‍دری‌، ای‍رج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ک‍ن‍دری‌، ای‍رج‌،۱۳۶۴-۱۲۸۷ - خ‍اطرات‌
س‍رم‍ای‍ه‌داری‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ی‍ش‌ از م‍اد، ت‍ا ۷۰۵ ق‌م‌.
اس‍ک‍ن‍دری‌، ای‍رج‌، ۱۲۸۷- ۱۳۶۴ - خ‍اطرات‌
 
پدیدآور:
م‍ارک‍س‌، ک‍ارل‌
اس‍ک‍ن‍دری‌، ای‍رج‌
 
ناشر:
ع‍ل‍م‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ف‍ردوس‌
ن‍ش‍ر ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات سیاسی
اسکندری ، ایرج ؛  تهران علمی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۰۹۲۴‬,‭‌ف‍لا۵۲۵‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سرمایه
مارکس ، کارل ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۵۲،۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۱۲۲‬,‭‌م۱۲۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات ایرج اسکندری
اسکندری ، ایرج ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۰۹۲۴‬,‭‌ف‍لا۵۲۵‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
در تاریکی هزاره ها
اسکندری ، ایرج ؛  تهران نشر قطره   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۱۲‬,‭‌ف‍لا۵۲۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک