کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اس‍ک‍ن‍دری‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ دری‍ای‍ی‌
ق‍رآن‌ -ق‍رائ‍ت‌
اح‍ادی‍ث‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -ق‍رن‌۷ ق‌.
ری‍اض‍ی‍ات‌
م‍ال‍ک‌ و م‍س‍ت‍اج‍ر -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -م‍ص‍ر
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ اداری‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -م‍ص‍ر
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ع‍ق‍ود و ای‍ق‍اع‍ات‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ دول‍ت‍ی‌
م‍طب‍وع‍ات‌ -ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -م‍ص‍ر
زی‍س‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ع‍م‍وم‍ی‌
اس‍لام‌ و س‍ی‍اس‍ت‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
 
پدیدآور:
ازی‍م‍وف‌، اس‍ح‍ق‌
ح‍ل‍و، م‍اج‍د راغ‍ب‌
غ‍ال‍ی‌، م‍ح‍م‍د وس‍ی‍م‌
ن‍م‍ر، ام‍ی‍ن‍ه‌
س‍ع‍دن‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
اب‍وال‍وف‍اء، اح‍م‍د
اب‍وال‍وف‍ا، اح‍م‍د
م‍راد، ع‍ب‍دال‍ف‍ت‍اح‌
س‍ی‍د، ج‍ی‍ه‍ان‌ م‍ح‍م‍ود
ع‍م‍روس‍ی‌، ان‍ور
ع‍طی‍ه‌، م‍خ‍ت‍ار
اب‍ن‌ ت‍ی‍م‍ی‍ه‌، اح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍د ال‍ح‍ل‍ی‍م‌
ع‍ب‍دال‍غ‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ح‍ل‍و، م‍اخ‍ور راغ‍ب‌
غ‍ن‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د طل‍ع‍ت‌
ف‍ی‍وم‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ف‍ی‍اض‌، ج‍م‍ال‌
طل‍ب‍ه‌، ان‍ور
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌
دارال‍وف‍اء ل‍دن‍ی‍ا ال‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر
دار ال‍م‍طب‍وع‍ات‌ ال‍ج‍ام‍ع‍ی‍ه‌
م‍ن‍ش‍اء ال‍م‍ع‍ارف‌
م‍ع‍ارف‌ الاس‍ک‍ن‍دری‍ه‌
دارال‍م‍طب‍وع‍ات‌ ال‍ج‍ام‍ع‍ی‍ه‌
م‍ع‍ارف‌ ب‍الاس‍ک‍ن‍دری‍ه‌
م‍ن‍ش‍اه‌ ال‍م‍ع‍ارف‌
م‍ع‍ارف‌
دارالای‍م‍ان‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ الاس‍ک‍ن‍دری‍ه‌
دارع‍م‍رب‍ن‌ ال‍خ‍طاب‌
ال‍م‍ع‍ارف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
عقد الایجار فی ضوء قضاء النقص
طلبه ، انور ؛  اسکندریه دارالمطبوعات الجامعیه   ، [ ۱۹۸۴ ]
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۶۲۰۴۳۴۴‬,‭ط۷۱۶‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فی انتظار الدم اراء خضر
سعدنی ، مصطفی ؛  اسکندریه معارف   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌س۵۵۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظریه الدفوع فی قانون المرافعات
ابوالوفاء، احمد ؛  اسکندریه منشاء المعارف   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۴۴۰۵‬,‭‌ف‍لا۱۸۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه الاحکام فی قانون المرافعات
ابوالوفا، احمد ؛  اسکندریه منشاء المعارف   ، ۱۹۸۰م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۱۸۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<الطعن =طعن >بالاستئناف و اجرااته فی المواد المدنیه و التجاریه
اسکندریه منشاه المعارف   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۶۲۰۲‬,‭‌ع۸۹۵ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<القضاء=قضاء >الاداری
حلو، ماجد راغب ؛  اسکندریه دار المطبوعات الجامعیه   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۰۶‬,‭‌ح۷۸۵‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه الریاضیه البحته
عبدالغنی ، محمد ؛  اسکندریه دارالمطبوعات الجامعیه   ، ۱۹۸۷م
شماره راهنما: ‭۵۱۰‬,‭‌ع۳۴۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<الشرکات =شرکات >الدولیه :مدخل اقتصادی محاسبی
فیومی ، محمد ؛  اسکندریه دار المطبوعات الجامعیه   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۷‬,‭‌ف۹۹۸‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
منابع الحیاه
ازیموف ، اسحق ؛  اسکندریه المعارف   ،
شماره راهنما: ‭۵۷۴‬,‭‌ف‍لا۴۶۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<التعلیق =تعلیق >علی نصوص قانون المرافعات
ابوالوفاء، احمد ؛  اسکندریه معارف   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۱۸۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
علم البیان و بلاغت التشبیه فی المعلقات السبع : دراسه بلاغیه
عطیه ، مختار ؛  اسکندریه دارالوفاء لدنیا الطباعه و النشر   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ع۶۹۴‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول المرافعات الشرعیه فی مسائل الاحوال الشخصیه
عمروسی ، انور ؛  اسکندریه دارالمطبوعات الجامعیه   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۶‬,‭‌ع۹۱۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<الغنمی =غنمی >الوسیط فی قانون السلام
غنیمی ، محمد طلعت ؛  اسکندریه معارف الاسکندریه   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭‌غ۸۷‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<الاستغناء = استغناء >الشعبی و الشریعه الاسلامیه
حلو، ماخور راغب ؛  اسکندریه دار المطبوعات الجامعیه   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۳۲‬,‭‌ح۷۸۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تقدیر قیمه الدعوی
نمر، امینه ؛  اسکندریه معارف بالاسکندریه   ، ۱۹۷۹م
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭‌ن۶۴۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
صحیح الکلم الطیب
ابن تیمیه ، احمدبن عبد الحلیم ؛  اسکندریه دارعمربن الخطاب   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۱۸‬,‭‌ف‍لا۹۸۷‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قالون " عیسی بن مینا "عن الامام نافع المدنی من طریق الشاطبیه
فیاض ، جمال ؛  اسکندریه دارالایمان   ، ۱۴۲۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۱‬,‭‌ف۹۳۶‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
معاملات السفن لضباط اعالی البحار
غالی ، محمد وسیم ؛  اسکندریه معارف   ، ۱۹۶۷
شماره راهنما: ‭۳۸۷‬,‭۵‬,‭‌غ۱۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<البیلوجرافیا=بیلوجرافیا >التحلیلیه :دراسه فی اوائل المطبوعات العربیه
سید، جیهان محمود ؛  اسکندریه دارالثقافه العلمیه الاسکندریه   ،
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۹‬,‭‌س۸۹۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کیف تستخدم شبکه الانترنت فی البحث العلمی و اعداد الرسائل ...
مراد، عبدالفتاح ؛  اسکندریه مولف   ،
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۶۷۸‬,‭‌م۴۳۳‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3