کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اطلاع‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ف‍ارس‍ی‌ -ع‍ث‍م‍ان‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
راج‍ی‌، پ‍روی‍ز،۱۳۱۵ - - خ‍اطرات‌
ک‍ی‍ان‍وری‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌،۱۲۹۴ - - خ‍اطرات‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
س‍ازم‍ان‌ س‍ی‍ا
واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ م‍زی‍ن‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،۱۳۶۶-۱۲۸۶ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
اس‍لام‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ -ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ (ج‍م‍ه‍وی‌ اس‍لام‍ی‌)
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ج‍ن‍گ‌ ه‍ن‍د و چ‍ی‍ن‌،۱۹۵۴-۱۹۴۶
 
پدیدآور:
ج‍ی‍اپ‌، وون‍گ‍وی‍ن‌
ش‍وپ‌، ل‍ورن‍س‌ اچ‌
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، ح‍س‍ن‌
رام‍وس‌، گ‍راس‍ی‍ل‍ی‍ان‍و
پ‍ژوم‌، ج‍ع‍ف‍ر
راج‍ی‌، پ‍روی‍ز
ل‍ه‍س‍ائ‍ی‌ زاده‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
م‍ه‍اج‍ران‍ی‌، ع‍طاء ال‍ل‍ه‌
ری‍اح‍ی‌، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌
خ‍ادم‌آدم‌، ن‍اص‍ر
اک‍ب‍رزاده‌، م‍ح‍م‍ود
ف‍ولادی‌، اش‍رف‌ ال‍س‍ادات‌
ام‍ی‍رخ‍س‍روی‌، ب‍اب‍ک‌
ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، زاه‍د
م‍ه‍رپ‍ور، ح‍س‍ی‍ن‌
اپ‍ش‍ت‍ای‍ن‌، ادواردج‍ی‌
آی‍ی‍ن‍ه‌ ون‍د، ص‍ادق‌
ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍س‌، اس‍ت‍ل‌ام‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
پ‍اژن‍گ‌ اطلاع‍ات‌
[م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌]
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
از چشمه کویر :مجموعه سخنرانیهای مرحوم استاد محمدتقی شریعتی
پژوم ، جعفر ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸‬,‭‌پ۴۵۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظر از درون به نقش حزب توده ایران ( :نقدی بر خاطرات نورالدین کیانوری )
امیرخسروی ، بابک ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲۰۴۳‬,‭‌ف‍لا۸۲۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی اصطلاحنامه ها
فولادی ، اشرف السادات ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۰۲۵۴۹‬,‭‌ف۸۹۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی توصیفی :لغتنامه های تخصصی انگلیسی -فارسی ، فارسی -انگلیسی
بیگدلی ، زاهد ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۴۱۳‬,‭‌ب۹۵۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
در جستجوی ریشه ها :مجموعه مقالات تحقیقی
حبیبی ، حسن ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۴‬,‭۶۲‬,‭‌ح۲۹۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه تعلیم و تربیت
تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱‬,‭‌ف‌ه۸۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب عاشورا
مهاجرانی ، عطاء الله ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۳۴‬,‭‌م۸۵۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی
مهرپور، حسین ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵‬,‭‌م۸۷۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نیرنگ
اپشتاین ، ادواردجی ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۱۲۰۹۷۳‬,‭‌ف‍لا۲۱۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشهائی در تاریخ و ادب
آیینه وند، صادق ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭آ۹۹۹‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحات در سیاست توسعه " نقد و تحلیل "
خادم آدم ، ناصر ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۹‬,‭‌خ۱۳۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
زندگیهای بی حاصل
راموس ، گراسیلیانو ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸۱۹‬,‭۵۳‬,‭ر۲۶۸ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی کشاورزی
لهسائی زاده ، عبدالعلی ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۳۴۹‬,‭‌ل۸۲۷‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی
ریاحی ، محمدامین ؛  تهران پاژنگ اطلاعات   ، ۱۳۶۹-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۰‬,‭۹۵۶۱‬,‭ر۹۱۴ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خدمتگزار تخت طاووس
راجی ، پرویز ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۲۴۰۹۲‬,‭ر۱۳۶‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
در امتداد سپیده
اکبرزاده ، محمود ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ف‍لا۶۸۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دین بین فو
جیاپ ، وونگوین ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۹۵۹‬,‭۷۰۴۱‬,‭‌ج۹۷۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ساقه های سبز قنوت ، گزینه شعر نماز
تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۸۳۱،/۶۲‬,‭‌س۱۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تراست مغزهای امپراطوری
شوپ ، لورنس اچ ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۷۳‬,‭‌ش۷۱۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای دریافت مدارک کارشناسی ارشد و دکترا
فیلیپس ، استل ام ؛  تهران [مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ]   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۲‬,‭‌ف۹۹۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9