کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ودک‍ان‌ -دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
اس‍لام‌ -اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ، ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ک‍ودک‍ان‌ -دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ک‍ودک‍ان‌ -دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍ی‍رازی‌، رض‍ا
ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
م‍ح‍م‍دی‌ ش‍ال‌، ح‍س‍ن‌
گ‍وپ‍ت‍ا، س‍ون‍ی‍ت‍ا
ش‍ری‍ه‌، ف‍ران‍س‍وا
س‍الاری‌، ح‍س‍ن‌
ش‍ک‍وری‌، م‍ه‍رداد
ل‍ئ‍وک‍وم‌، آرک‍ادی‌
آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، ا .ج‍ی‌.
 
ناشر:
پ‍ی‍ام‌ آزادی‌
دان‍ش‌ پ‍رور
ان‍ج‍ام‌ ک‍ت‍اب‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
آرم‍ان‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
م‍رس‍ل‌
ج‍ان‍زاده‌
ج‍ام‍ی‌
طلای‍ی‌
ح‍اف‍ط ن‍وی‍ن‌
ب‍ه‍زاد
م‍ح‍راب‌ ق‍ل‍م‌
ذک‍ر ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍اص‍دک‌
م‍ج‍رد
ش‍رک‍ت‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه دانستنیها برای نوجوانان
تهران جانزاده   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭‌گ۶۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
به من بگو چرا !...ساخته های دست بشر
لئوکوم ، آرکادی ؛  تهران انجام کتاب   ، ۱۳۶۲-۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭‌ل۹۸۱‌ب‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
به من بگو چرا
لئوکوم ، آرکادی ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭‌ل۹۸۱‌بر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
به من بگو چرا
لئوکوم ، آرکادی ؛  تهران جامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭‌ل۹۸۱‌ب‌ض‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیشتر بمن بگو چرا
لئوکوم ، آرکادی ؛  تهران بهزاد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭‌ل۹۸۱‌ب‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دانش برای همه
لئوکوم ، آرکادی ؛  تهران مجرد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭ف‍ا‬,‭‌ل۹۸۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
معلومات عمومی
شکوری ، مهرداد ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭‌ش۵۸۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
باز هم به من بگو چرا
لئوکوم ، آرکادی ؛  تهران آرمان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭‌ل۹۸۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگنامه کودکان و نوجوانان
تهران شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان   ، ۱۳۷۱-۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭ف‍ا‬,‭‌ف۶۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه نوین
حکیمی ، محمود ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭‌ح۷۵۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگنامه مفید" برای نوجوانان و جوانان "
شیرازی ، رضا ؛  [تهران ] پیام آزادی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۰۳‬,‭‌ش۹۳۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آیا می دانید که
شریه ، فرانسوا ؛  تهران حافط نوین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭‌ش۴۸۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نامه ی نوجوان
سالاری ، حسن ؛  تهران طلایی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭‌س ۱۹۸ ‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف چراهای شگفت انگیز
تهران محراب قلم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭دآ۳۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه مصور کودکان و نوجوانان
گوپتا، سونیتا ؛  تهران دانش پرور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭‌گ۷۲۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف عجایب شگفت انگیز
آرمسترانگ ، ا .جی . ؛  تهران ذکر کتابهای قاصدک   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭آ۴۱۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی دانش آموز
محمدی شال ، حسن ؛  کاشان مرسل   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۰۳۹‬,‭‌م۳۵۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک