کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌، پ‍روی‍ن‌، ۱۲۸۵- ۱۳۲۰ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌، پ‍روی‍ن‌، ۱۲۸۵- ۱۳۲۰ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌، پ‍روی‍ن‌،۱۳۲۰-۱۲۸۵ . دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌، پ‍روی‍ن‌،۱۳۲۰-۱۲۸۵ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ن‍اظر
چ‍اوش‌ اک‍ب‍ری‌، رح‍ی‍م‌
اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌، پ‍روی‍ن‌
ق‍دم‍ی‍اری‌، م‍ج‍ی‍د
گ‍رگ‍ان‍ی‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
روزن‍ه‌
اب‍وال‍ف‍ت‍ح‌ اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌
س‍خ‍ن‌
ث‍ال‍ث‌
س‍روش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تهمت شاعری :تحقیقی در احوال و پژوهشی در دیوان اشعار پروین اعتصامی
گرگانی ، فضل الله ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶‬,‭‌ف‍لا۵۹۴د/‌ن‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حکیم بانوی شعر فارسی زندگی و شعر پروین اعتصامی
چاوش اکبری ، رحیم ؛  تهران ثالث   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶‬,‭‌ف‍لا۵۹۴،/‌س‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات و قطعات اشعار
اعتصامی ، پروین ؛  تهران ابوالفتح اعتصامی   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶‬,‭‌ف‍لا۵۹۴/‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر اشعار پروین اعتصامی
ناظر ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶‬,‭‌ف‍لا۵۹۴،/‌س‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معجزه پروین :زندگی ، نقد و تحلیل و گزیده اشعار پروین اعتصامی
قدمیاری ، مجید ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶‬,‭‌ف‍لا۵۹۴،/‌ن‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک