کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اع‍ص‍اب‌ -ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ص‍اب‌ -ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
اع‍ص‍اب‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍غ‍ز -ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ام‍ور ج‍ن‍س‍ی‌ -اخ‍ت‍لالات‌
اع‍ص‍اب‌ -ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ن‍ورزه‍ا
 
پدیدآور:
ف‍ت‍ح‍ی‌، ق‍ب‍اد
خ‍اق‍ان‍ی‌، ه‍دای‍ت‌
دوس‌، پ‍ت‍ر
ش‍ن‍ای‍درت‍س‍ی‍ک‌، وی‍ل‍ی‌
م‍وم‍ن‍ت‍ه‍ال‍ر، م‍ارک‌
ص‍ب‍ا، ص‍ادق‌
ب‍ول‍ر، ف‍ران‍س‍وا
ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
م‍ی‍م‍ن‍دی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ارج‍م‍ن‍د ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ذوق‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
ن‍ور دان‍ش‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی بیماریهای مغز و اعصاب
مومنتهالر، مارک ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۰۴۷۵‬,‭‌م۸۵۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درمان طبیعی عصبیت
شنایدرتسیک ، ویلی ؛  تهران ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۵۲‬,‭‌ش۶۸۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اختلال در عمل جنسی ناشی از اختلالهای عصبی
بولر، فرانسوا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۵۸۳‬,‭‌ب۷۸۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای اعصاب
خاقانی ، هدایت ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸‬,‭‌خ۱۷۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای اعصاب
فتحی ، قباد ؛  تبریز ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸‬,‭‌ف۲۴۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای دستگاه عصبی
میمندی نژاد، محمدحسین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۱
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸‬,‭‌م۹۸۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی بیماریهای اعصاب و روان
هریسون ، تنسلی راندولف ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸‬,‭‌ه۲۲۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی بیماریهای اعصاب
صبا، صادق ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸‬,‭‌ص۳۶۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص آناتومیک در نورولوژی :آناتومی ، فیزیولوژی ، علائم و نشانه ها
دوس ، پتر ؛  [تهران ] دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۰۴۷۵‬,‭د۷۶۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه روان پزشکی بالینی و علوم رفتاری
تهران کتاب ارجمند ارجمند نسل فردا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭د۴۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های مغز و اعصاب :اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۰۸
تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸‬,‭‌ب‌س۹۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نوروآناتومی پزشکی :پایه و بالینی
تهران نور دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸‬,‭‌نو۷۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک