کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اف‍روغ‌، ع‍م‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۸ - - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -اس‍لام‌
ف‍ض‍ا -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل‌، ۱۹۲۶ - ۱۹۸۴ م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
واق‍ع‌ گ‍رای‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌
ش‍ه‍رس‍ازی‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۷ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ت‍وح‍ی‍دی‌ ن‍س‍ب‌، زی‍ن‍ب‌
ن‍ص‍ی‍ری‌ پ‍ور، ال‍ه‍ام‌
س‍ه‌ی‍ر، ان‍درو
اف‍روغ‌، ع‍م‍اد
 
ناشر:
ک‍ان‍ون‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ج‍وان‌
س‍وره‌ م‍ه‍ر
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فضا و نابرابری اجتماعی " ارائه الگویی برای جدایی گزینی فضایی و پیامدهای آن "
افروغ ، عماد ؛  [تهران ] دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۰۴‬,‭۲۳‬,‭‌ف‍لا۶۳۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ شناسی و حقوق فرهنگی
افروغ ، عماد ؛  تهران موسسه فرهنگ و دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭‌ف‍لا۶۳۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اسلام و جهانی شدن
افروغ ، عماد ؛  تهران کانون اندیشه جوان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸‬,‭‌ف‍لا۶۳۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش در علوم اجتماعی رویکردی رئالیستی
سه یر، اندرو ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭‌س۸۵۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گفتارهای انتقادی :ضرورت نقد، درون گفتمانی ، انقلاب صدرائی ،...
افروغ ، عماد ؛  تهران سوره مهر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۵‬,‭‌ف‍لا۶۳۷‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فضا و جامعه ؛ فضای شهری و نابرابری اجتماعی :ارائه الگویی برای جدایی گزینی فضایی و پیامدهای آن
افروغ ، عماد ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۳۰۷‬,‭۱۲۱۶‬,‭‌ف‍لا۶۳۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی الگوی تحلیلی میشل فوکو در مطالعات دینی
نصیری پور، الهام ؛  قم بوستان کتاب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۱۹۴‬,‭‌ف۸۸۸،/‌ن‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رئالیسم انتقادی :هستی شناسی اجتماعی و امکان وارسی تجربی در علوم اجتماعی
توحیدی نسب ، زینب ؛  قم بوستان کتاب   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۱۴۹‬,‭۲‬,‭‌ت۷۹۳ر‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب اسلامی و مبانی باز تولید آن
افروغ ، عماد ؛  تهران سوره مهر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۳‬,‭‌ف‍لا۶۳۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک