کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اف‍ش‍ارس‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ای‍رج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ی‍زد( اس‍ت‍ان‌)
ای‍لات‌ و ع‍ش‍ای‍ر -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
خ‍راس‍ان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
خ‍وزس‍ت‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
ص‍ح‍اف‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
س‍ی‍س‍ت‍ان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
اص‍ف‍ه‍ان‌( اس‍ت‍ان‌)
 
پدیدآور:
اف‍ش‍ارس‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ای‍رج‌
 
ناشر:
م‍رغ‌ آم‍ی‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌ ن‍س‍ل‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ه‍ی‍رم‍ن‍د
ای‍رج‌ اف‍ش‍ار س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر شناخت ایلها، چادرنشینان و طوایف عشایری ایران شامل ... :
افشارسیستانی ، ایرج ؛  تهران ایرج افشار سیستانی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۹۷‬,‭‌ف‍لا۶۴۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بزرگان سیستان
افشارسیستانی ، ایرج ؛  تهران مرغ آمین   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۷۴‬,‭‌ف‍لا۶۴۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به آذربایجان غربی
افشارسیستانی ، ایرج ؛  تهران موسسه انتشاراتی و آموزشی نسل دانش   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۳۳‬,‭‌ف‍لا۶۴۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شناخت استان یزد :مجموعه ای از تاریخ ، جغرافیا،...
افشارسیستانی ، ایرج ؛  تهران هیرمند   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۹۲‬,‭‌ف‍لا۶۴۴‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شناخت استان اصفهان ، مجموعه ای از :تاریخ ، جغرافیا، آثار باستانی ، جاذبه های جهانگردی ، شهرستانها، آداب و رسوم و اقتصاد منطقه اصفهان
افشارسیستانی ، ایرج ؛  تهران هیرمند   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۹۳‬,‭‌ف‍لا۶۴۴‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شناخت استان خراسان :مجموعه ای از تاریخ ، جغرافیا، آثار باستانی ، جاذبه های جهانگردی ، شهرستانها، آداب ، رسوم و اقتصاد منطقه خراسان
افشارسیستانی ، ایرج ؛  تهران هیرمند   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۸۲‬,‭‌ف‍لا۶۴۴‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
صحافی سنتی :مجموعه پانزده گفتار و کتابشناسی درباره وراقی ، صحافی ، وصالی ، مجلدگری از یادگارهای هنر ایرانی و اسلامی
افشارسیستانی ، ایرج ؛  تهران دانشگاه تهران ، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۶۸۶‬,‭۳۰۰۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۶۴۴‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خوزستان و تمدن دیرینه آن
افشارسیستانی ، ایرج ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۵۳‬,‭‌ف‍لا۶۴۴‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک