کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اف‍لاطون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ -ای‍ران‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ی‍ارم‍ی‍ن‍دس‌، ق‍رن‌ ۵ ق‌.م‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ی‍ون‍ان‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
اس‍ت‍ب‍داد -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ع‍ش‍ق‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ق‍دی‍م‌
روح‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ی‍ون‍ان‍ی‌
س‍ق‍راط، ۳۹۹-۴۶۹ ق‌.م‌setarcoS
 
پدیدآور:
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
اف‍لاطون‌،۴۲۷ ؟-۳۴۷؟ ق‌.م‌
اف‍لاطون‌،۴۲۷ ؟- ۳۴۷ ؟ ق‌ .م‌
اف‍لاطون‌،۴۲۷ ؟-۳۴۷؟ق‌.م‌
اف‍لاطون‌،۴۲۷ ؟- ۳۴۷ ؟ ق‌.م‌
اف‍لاطون‌،۴۲۷ ؟۳۴۷-؟ق‌.م‌
گ‍زن‍ف‍ن‌، ق‍رن‌ ۴ ق‌.م‌
اف‍لاطون‌
 
ناشر:
خ‍وارزم‍ی‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ی‍ان‍وش‌
ج‍ام‍ی‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا
ت‍وس‌
دارال‍ق‍ل‍م‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جمهور
افلاطون ؛  [تهران ] شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۲۱‬,‭۰۷‬,‭‌ف‍لا۶۶۴‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چهار رساله :منون ، فدروس ، ته تتوس ، هیپاس بزرگ
افلاطون ؛  تهران مرکز انتشارات علمی فرهنگی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۶۶۴‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دوره آثار افلاطون
افلاطون ،۴۲۷ ؟- ۳۴۷ ؟ ق .م ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۱۸۶‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۶۶۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جدل ( اوتیدم )
افلاطون ،۴۲۷ ؟- ۳۴۷ ؟ ق .م ؛  تهران ابن سینا   ،
شماره راهنما: ‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۶۶۴‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نامه شماره ۷
افلاطون ،۴۲۷ ؟-۳۴۷؟ق .م ؛  تهران ابن سینا   ،
شماره راهنما: ‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۶۶۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جمهوریه
افلاطون ،۴۲۷ ؟-۳۴۷؟ ق .م ؛  بیروت دارالقلم   ،
شماره راهنما: ‭۳۲۱‬,‭۰۷‬,‭‌ف‍لا۶۶۴‌ج‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شجاعت " لاخس "
افلاطون ،۴۲۷ ؟-۳۴۷؟ق .م ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۶۶۴‌ش‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زیانهای استبداد :اعترافات هیرون و چند مقاله دیگر
گزنفن ، قرن ۴ ق .م ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۲۱‬,‭۹‬,‭‌گ۴۳۸ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حکمت سقراط و افلاطون
افلاطون ،۴۲۷ ؟-۳۴۷؟ ق .م ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۲۵۳۷=۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۱۸۳‬,‭۲‬,‭‌ف‍لا۶۶۴‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دوستی ( لیزیس )
افلاطون ،۴۲۷ ؟-۳۴۷؟ ق .م ؛  تهران ابن سینا   ،
شماره راهنما: ‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۶۶۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پنج رساله :شجاعت ، دوستی ، ایون ، پروتاغوراس و مهمانی
افلاطون ؛  تهران علمی و فرهنگی بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۳۴-۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۶۶۴‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شناسائی ته ئه تت
افلاطون ،۴۲۷ ؟-۳۴۷؟ ق .م ؛  ابن سینا   ،
شماره راهنما: ‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۶۶۴‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جمهوری افلاطون
افلاطون ،۴۲۷ ؟-۳۴۷؟ ق .م ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۳۲۱‬,‭۰۷‬,‭‌ف‍لا۶۶۴‌ج‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ضیافت
افلاطون ،۴۲۷ ؟-۳۴۷؟ ق .م ؛  تهران جامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۶۶۴‌ض‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی و انطباق آن با مواد قانون مربوطه مجموعه ای برای همگان
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران سیانوش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۹‬,‭۵۵۰۳‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تیمائوس و" کریتیاس "
افلاطون ،۴۲۷ ؟-۳۴۷؟ ق .م ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۶۶۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ایده " پارمیندس "
افلاطون ،۴۲۷ ؟-۳۴۷؟ ق .م ؛  ابن سینا   ،
شماره راهنما: ‭۱۸۲‬,‭۳‬,‭‌ف‍لا۶۶۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دیانت " اویتیفرون "
افلاطون ،۴۲۷ ؟۳۴۷-؟ق .م ؛  تهران ابن سینا   ،
شماره راهنما: ‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۶۶۴د‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جاودانی روح :فایدون
افلاطون ،۴۲۷ ؟- ۳۴۷ ؟ ق .م ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۶۶۴‌ج‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک