کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ال‍دار ال‍دول‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍راب‍ری‌( اس‍لام‌)
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ج‍م‌، م‍ح‍م‍دص‍ب‍ح‍ی‌
ح‍ل‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ال‍س‍ال‍م‌
 
ناشر:
ال‍دار ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ال‍دول‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
ال‍دار ال‍دول‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول علم الاجرام وعلم العقاب
نجم ، محمدصبحی ؛  عمان الدار العلمیه الدولیه للنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭‌ن۳۲۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبداه المساواه فی الشریعه الاسلامیه و القانون الوضعی
حلبی ، محمدعلی السالم ؛  عمان الدار الدولیه للنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۳‬,‭‌ح ۷۷۷ ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک