کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ال‍م‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
 
پدیدآور:
ان‍ص‍اری‌، م‍ح‍م‍د ک‍ری‍م‌
ال‍م‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
رش‍د
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و پرورش تطبیقی
الماسی ، علی محمد ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵-۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱‬,‭‌ف‍لا۷۳۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ آموزش و پرورش اسلام و ایران
الماسی ، علی محمد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۷۳۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مختصر تحول تعلیم و تربیت در اسلام و ایران
الماسی ، علی محمد ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۷۳۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
تطبیق نظریه غیر عادلانه بودن قرارداد با فقه امامیه و حقوق ایران
انصاری ، محمد کریم ؛  قم : دانشگاه مفید ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۸۴، ۲۳ ،PAL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک